IEC Edicions en línia

Secció de Ciències Biològiques
Col·lecció temàtica
Metacomunitats microbianes / Microbial metacommunities
Els microorganismes tenen un paper clau en els ecosistemes terrestres i aquàtics, controlant els principals fluxos biogeoquímics. Tot i que ja fa diverses dècades que s'estudia l'ecologia microbiana, la nostra capacitat d'entendre o de predir les respostes taxonòmiques i funcionals de les comunitats microbianes als canvis en les condicions ambientals encara és molt limitada. És possible que una de les raons sigui que les comunitats microbianes contenen espècies que no estan ben adaptades a l'ambient local i no contribueixen al funcionament de la comunitat, ja que els microorganismes poden dispersar-se pertot arreu i poden romandre inactius fora dels seus hàbitats durant llargs períodes de temps. Aquesta publicació resumeix el que hem après en els darrers anys sobre la dispersió i la connectivitat microbianes i el paper que tenen en l'estructuració i en el funcionament de les comunitats aquàtiques centrant-nos en el bacterioplàncton.