IEC Edicions en lnia

Secci�� de Ci��ncies i Tecnologia
Collecci temtica
Nomenclatura de Qu��mica
El prop��sit principal de la nomenclatura qu��mica ��s la identificaci�� d'esp��cies qu��miques mitjan��ant paraules escrites o parlades. Perqu�� pugui ser ��til per a la comunicaci�� entre qu��mics, la nomenclatura dels compostos qu��mics ha de tenir, a m��s, una relaci�� expl��cita o impl��cita amb l'estructura del compost, de manera que els lectors o els o��dors en poden deduir l'estructura (i, doncs, la identitat) a partir del nom.