IEC Edicions en lnia

Secci�� Filol��gica
Collecci temtica
Proposta de transcripci�� del xin��s al catal��
Aquest document s'emmarca en una s��rie d'orientacions que la Secci�� Filol��gica de l'IEC ha elaborat al llarg de diversos anys per facilitar la interrelaci�� de la nostra comunitat ling����stica amb altres cultures i lleng��es del m��n, i especialment aquelles que no comparteixen el mateix sistema d'escriptura (��rab, hebreu, rus, etc.). Confiem que aquesta Proposta de transcripci�� del xin��s al catal��, elaborada en connexi�� amb la Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en catal�� (2015) del TXICC, amb uns objectius i continguts m��s amplis, contribueixi a orientar adequadament els usos de la llengua catalana en relaci�� amb la llengua xinesa i que constitueixi un instrument de consulta ��til per a les noves necessitats comunicatives de tots els catalanoparlants.