IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Física
Col·lecció temàtica
El sistema internacional d'unitats (SI)
Aquest document ha estat traduït per iniciativa de la Societat Catalana de Física i la Societat Catalana de Tecnologia (Secció Catalana de Metrologia), filials de l'Institut d'Estudis Catalans, a partir de la versió 1.08 de la 9a edició 2019 de l'opuscle publicat per l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures) en les versions francesa i anglesa. El BIPM no accepta cap responsabilitat derivada de la idoneïtat, l'exactitud, la integritat o la qualitat de la informació i dels materials oferts en qualsevol traducció. L'única versió oficial és la publicada pel BIPM.