IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Matemàtiques
Col·lecció temàtica
Publicacions de la Societat Catalana de Matemàtiques
La Societat Catalana de Matemàtiques busca amb les seves publicacions difondre textos matemàtics d'interès entre els seus socis i la comunitat matemàtica de parla catalana. Més en general, vol col·laborar en la sostenibilitat de l'accés universal a la literatura matemàtica. Amb les finalitats exposades, la Societat vol complementar les seves revistes Butlletí de la SCM i SCM/Notícies amb la publicació de treballs de recerca, divulgació, història, material d'interès didàctic, i en general sobre temes matemàtics d'interès ampli, que per la seva extensió sigui més apropiat difondre com a llibres. Aquestes publicacions es faran en llengua catalana, amb la possible excepció de monografies de recerca adreçades a un públic d'especialistes de tot el món.