IEC Portal de publicacions


Referència: 42542
Revista catalana de pedagogia



Volum: 7 : 2009-2010
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 632 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic: competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses


Les competències bàsiques a l'escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar
Saballs Teixidó, Joan ; Felip Jacas, Núria
Matèries:   Currículums (Ensenyament)
Mots clau: competència, competències bàsiques, currículum escolar.
Keywords: competence, key skills, school curriculum.

P. 17-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Desplegament de competències bàsiques a l'educació obligatòria a Catalunya: de la regulació legal a l'aula
Domingo Villarreal, Àngel
Matèries:   Currículums (Ensenyament) - Avaluació
Escolaritat obligatòria - Catalunya
Aprenentatge
Escoles - Catalunya
Mots clau: competències bàsiques, organització de centres, activitats d’aprenentatge, avaluació dels aprenentatges.
Keywords: key skills, school organisation, learning activities, assessment of learning.

P. 35-53
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l'educació obligatòria
Iranzo i García, Pilar ; Queralt i Catà, Enric
Matèries:   Competència comunicativa
Mots clau: competència comunicativa lingüística (CCL), parlar-escoltar-llegir-escriure i interaccionar, progressió competencial de formalitat lingüística, construcció cultural, coordinació pedagògica.
Keywords: linguistic communicative competence (LCC), speaking-listening-read-ing-writing and interaction, progression of formal linguistic competence, cultural con- struction, pedagogical coordination.

P. 55-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competència cultural i artística
Vallès Villanueva, Joan ; Calbó Angrill, Muntsa
Matèries:   Art - Ensenyament
Estètica - Educació
Mots clau: competència artística i (multi)cultural, educació estètica/sensibilitat, creació/recepció, expressió/representació, tècnica/cognició.
Keywords: artistic and (multi) cultural competence, aesthetic/sensitivity education, creation/reception, expression/representation, technical/cognitive.

P. 81-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competència per al tractament de la informació i competència digital
Estebanell Minguell, Meritxell ; Ferrés Font, Josefina
Matèries:   Societat de la informació - Catalunya
Alfabetització digital - Catalunya
Escolaritat obligatòria - Catalunya
Mots clau: societat de la informació, Internet, alfabetització, ensenyament obligatori, processos, competència, tractament de la informació, competència digital.
Keywords: information society, internet, literacy, compulsory education, processes, competence, information processing, digital competence.

P. 99-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Adquisició i desenvolupament de la competència matemàtica
Callís i Franco, Josep ; Mallart Solaz, Albert
Matèries:   Currículums (Ensenyament)
Matemàtica - Ensenyament - Currículums
Mots clau: competències bàsiques, competència matemàtica, currículum, currículum matemàtic, educació matemàtica.
Keywords: key skills, mathematical competence, curriculum, mathematics curriculum, mathematics education.

P. 113-135
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Aprendre a aprendre" a l'escola i a l'institut. Desenvolupament de la competència d'"aprendre a aprendre" a l'educació obligatòria
Saballs Teixidó, Joan
Matèries:   Aprenentatge, Aptitud per a l'
Metacognició
Currículums (Ensenyament)
Mots clau: aprendre; «aprendre a aprendre»; metacognició; procés d’aprenentatge; competències bàsiques, currículum escolar.
Keywords: learning, “learning to learn”, metacognition, learning process, key skills, school curriculum.

P. 137-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competència en autonomia i iniciativa personal
Carretero Torres, María Reyes ; Pérez Cabaní, María Luisa
Matèries:   Autonomia de l'alumne
Personalitat - Desenvolupament
Mots clau: competència bàsica, desenvolupament integral, autonomia personal, iniciativa personal, autoregulació.
Keywords: key skills, comprehensive development, personal autonomy, personal initiative, self-regulation.

P. 163-172
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic
Poch i Comas, Antoni
Matèries:   Professors - Formació
Professors - Educació (Educació permanent)
Mots clau: teoria i pràctica educativa, formació del professorat, escola nova i treball cooperatiu, mètodes i models científics, ciència i llenguatge, aprendre a veure i viure el món, pedagogia de l’acció.

P. 177-195
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competència social i ciutadana. Aprendre a ser persona, a conviure amb els altres i a habitar el món
Boqué i Torremorell, M. Carme
Matèries:   Educació per a la ciutadania
Convivència escolar
Mots clau: educació, ciutadania, convivència, civisme, competències, currículum.
Keywords: education, citizenship, coexistence, civic behaviour, competencies, curriculum.

P. 197-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sistema pedagògic i competències bàsiques
Teixidó i Planas, Martí
Matèries:   Sistema educatiu - Europa
Currículums (Ensenyament)
Escola nova
Mots clau: aprenentatge funcional, competència bàsica, currículum escolar, sistema pedagògic, Escola Activa, Progressive Education.
Keywords: functional learning, key skills, school curriculum, Active School, Progressive Education.

P. 213-248
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Competències educatives. Revisió conceptual, cronològica i bibliogràfica
Mallart i Navarra, Joan
Matèries:   Aprenentatge - Bibliografia
Educació - Bibliografia
Mots clau: competència educativa, competència d’aprenentatge, competència bàsica, currículum, ensenyament de competències.
Keywords: educational competence, learning competence, key skills, curriculum, teaching of competencies.

P. 249-281
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Desenvolupament de les competències a l'escola: una experiència a través del teatre
González Parera, Montserrat
Matèries:   Teatre en l'ensenyament
Mots clau: teatre, competències, aprenentatge integral, transdisciplinarietat, complexitat.
Keywords: theatre, skills, integral learning, cross-disciplinarity, complexity.

P. 283-298
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Concreció de les competències bàsiques al cicle inicial d'educació primària. Una proposta
Domènech Aguiló, Carme ; Merlos Borrull, Margarita
Matèries:   Educació primària - Catalunya
Educació primària - Avaluació
Mots clau: avaluació competencial, indicadors d’assoliment, atenció a la diversitat, grup de treball.
Keywords: competence assessment, attainment indicators, attention to diversity, working group.

P. 299-310
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Del treball d'aula a les competències bàsiques
González Vega, Víctor Manuel ; Barceló i Sitges, Joan Manuel ; Metje Cadenas, Anna
Matèries:   IES Narcís Xifra (Girona)
Aprenentatge
Escoles - Administració i organització
Mots clau: competències bàsiques, grup de treball, graelles, interdisciplinarietat, ensenyament-aprenentatge.
Keywords: key skills, group work, grids, interdisciplinary work, teaching and learning.

P. 311-329
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

IES Marta Mata: organització del treball per competències
Pratdesaba i López, Núria
Matèries:   Aprenentatge - Avaluació
IES Marta Mata (Montornès del Vallès)
Mots clau: currículum competencial, competència comunicativa lingüística i audiovisual, treball transversal, febleses lingüístiques, avaluació en contextos diferents dels de l’aprenentatge.
Keywords: skills-based curriculum, linguistic and audiovisual communicative competence, cross-disciplinary work, linguistic shortcomings, assessment in contexts other than learning.

P. 331-345
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudis, recerques, experiències

La Llei d'educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagògica
Sarramona i López, Jaume
Matèries:   Pedagogia - Catalunya
Currículum (Ensenyament) - Catalunya - Dret i legislació - Anàlisi
Mots clau: Llei d’educació de Catalunya, política i legislació educativa, pedagogia catalana.
Keywords: Catalan Education Act, education policy and legislation, Catalan pedagogy.

P. 349-361
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Virtuts de la paideia atlètica
Turró i Ortega, Guillem
Matèries:   Educació grega
Educació física
Mots clau: paideia, virtuts, moral, kalokagathia, agonística, esport, harmonia.
Keywords: paideia, virtues, morals, kalokagathia, agonistic, sport, harmony.

P. 363-375
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El sentit pedagògic del geni: entre la dissonància i la voluntat de poder
Jiménez Abadías, Óscar Antonio
Matèries:   Pedagogia - Alemanya
Idealisme alemany
Mots clau: idealisme, Bildung, autoformació, geni, voluntat de poder.
Keywords: idealism, Bildung, self-education, genius, willpower.

P. 377-391
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Quan el camí esdevé pensament: cap a una pedagogia itinerant
García i Farrero, Jordi
Matèries:   Rousseau, Jean-Jacques - Crítica i interpretació
Baudelaire, Charles - Crítica i interpretació
Nietzsche, Friederich Wilhelm - Crítica i interpretació
Mots clau: pedagogia, experiència, caminar, Nietzsche, Rousseau, flâneur, autoformació.
Keywords: pedagogy, experience, walking, Nietzsche, Rousseau, flâneur, self-education.

P. 393-413
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"La classe és com un escenari...". Aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant la dramatització
Vilanova i Vila-Abadal, Maria
Matèries:   Teatre en l'ensenyament
Llenguatge i llengües - Ensenyament
Mots clau: dramatització, ensenyament de llengües estrangeres, intel·ligències múltiples, estils d’aprenentatges, estratègies de dramatització.
Keywords: drama, teaching of foreign languages, multiple intelligences, learning styles, drama strategies.

P. 415-433
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La gestió del coneixement en les organitzacions educatives
Rodríguez-Gómez, David
Matèries:   Gestió del coneixement
Escoles - Administració i organització
Mots clau: comunitat de pràctica, gestió del coneixement, construcció del coneixement, desenvolupament professional, desenvolupament organitzatiu.
Keywords: community of practice, knowledge management, knowledge building, professional development, organisational development.

P. 435-448
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Primeres passes vers l'avaluació de la transferència de la formació: reflexions per a iniciar la recerca
Barrera Corominas, Aleix
Matèries:   Administració pública - Anàlisi
Educació permanent
Mots clau: avaluació de la transferència, avaluació de la formació contínua, formació a les organitzacions, Administració pública i formació.
Keywords: transfer assessment, continuing education assessment, public administration and training.

P. 449-458
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Procés de planificació i avaluació en una aula de P4 d'una escola pública de primària a Anglaterra
Salvador Peyrón, Berta
Matèries:   Educació infantil - Anglaterra
Educació - Avaluació
Mots clau: pedagogia comparada, educació infantil, Londres, Anglaterra, planificació, avaluació.
Keywords: comparative education, early years, London, England, planning, assessment.

P. 459-469
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Models d'interpretació de la cançó tradicional catalana feta pels mestres especialistes de música a l'escola primària
Pujol i Subirà, Maria Antònia
Matèries:   Professors - Educació (Educació permanent)
Música folklòrica - Catalunya
Educació primària - Catalunya
Mots clau: primària, música, interpretació, cançó tradicional catalana, formació permanent i inicial de mestres.
Keywords: primary, music, performance, traditional Catalan songs, initial teacher training, in-service teacher training.

P. 471-485
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Comunitat Parc Arqueològic Mines de Gavà promou una educació en i mitjançant el patrimoni
Sprünker, Janine
Matèries:   IES Els Tres Turons (Arenys de Mar)
Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de Gavà
Patrimoni cultural - Didàctica
Ensenyament virtual
Mots clau: objectes digitals, educació en i mitjançant el patrimoni, TIC, col·laboració institució de patrimoni i institut d’ensenyament secundari, continguts i competències bàsiques.
Keywords: e-learning, digital objects, heritage, teaching, compulsory secondary education.

P. 487-501
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La trilogia autobiogràfica del professor Octavi Fullat: quan la confessió esdevé memòria pedagògica
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Fullat Genís, Octavi - Crítica i interpretació
Professors de geografia - Catalunya - S. XX
Educació - Filosofia
Teoria de l'educació
Mots clau: filosofia de l’educació, teoria de l’educació, autobiografia, memòria, confessió, Agustí d’Hipona, Albert Camus, Octavi Fullat.
Keywords: philosophy of education, theory of education, autobiography, memoir/memory, confession, Agustí d’Hipona, Albert Camus, Octavi Fullat.

P. 503-570
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recensions

Besalú, Xavier. Pedagogia sense complexos contra fatalistes i saberuts. Xàtiva: Edicions del Grec, 2010.
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres

P. 573-579
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bruner, Jerome. Making stories: law, literature, life. Cambridge-Massachussets: Harvard University Press, 2003.
Busquets i Dalmau, Lluís
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres
Catalunya - Ensenyament Secundari

P. 579-586
Citació bibliogràfica Text completText complet

Deusdad Ayala, Blanca. Immigrants a les escoles. Lleida: Pagès, 2009. [12è Premi Batec de Recerca i Innovació Educatives, 2008]
Gutiérrez, M. Luisa
Matèries:   Immigrants - Catalunya - Aspectes socials
Educació - Aspectes demogràfics - Catalunya
Pedagogia - Ressenyes de llibres

P. 586-590
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lerer, Seth. La magia de los libros infantiles: de las fábulas de Esopo a las aventuras de Harry Potter. Barcelona: Ares y Mares, 2009. [Original: Children's literature: a reader's history, from Aesop to Harry Potter. The University of Chicago Press, 2002]
Busquets i Dalmau, Lluís
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres
Infants - Llibres i lectura

P. 591-601
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martorell i Gil, Encarnació. Amb ulls de nena: dietari de la guerra a la rereguarda. Edició a cura de Salvador Domènech i Domènech. Badalona: Ara Llibres, 2008.
Guilera Rico, Laura
Matèries:   Espanya - Història - 1936-1939, Guerra Civil

P. 602-605
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pennac, Daniel. Chagrin d'École. París: Gallimard, 2007. [Mal d'Escola. Barcelona: Empúries, 2008]
Teixidó i Planas, Martí
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres

P. 606-610
Citació bibliogràfica Text completText complet

Shrimpton, Paul. A catholic eton?: Newman's Oratory School. Leominster: Gracewing, 2005.
García Ruiz, Víctor
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres

P. 611-614
Citació bibliogràfica Text completText complet

Varela i Serra, Josep. Maria Rúbies o el repte constant: política, religió i pedagogia a la Catalunya del segle XX. Lleida: Pagès, 2008.
Busquets i Dalmau, Lluís
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres
Dones mestres - Catalunya - S. XX

P. 614-618
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Dades dels col·laboradors d'aquest número

P. 619-629
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària