IEC Portal de publicacions


Referència: 46862
Revista de la Societat Catalana de QuímicaEnllaç: ISSUU
Volum: 10 : 2011
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 83 p. : il·l. ; 30 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  6,00 €  
Sumari  

Nanopartículas de metales de transición en síntesis orgánica
Yus, Miguel
Matèries:   Nanopartícules
Clorurs

Keywords: Nanoparticles, reduction, C-C bond formation, click chemistry, copper, nickel, iron.
Palabras clave: Nanopartículas, reducción, formación enlaces C-C, química click, cobre, níquel, hierro.

P. 7-14
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet


Funcionalització d'o-carborans iodats per obtenir estructures dendrimèriques útils en aplicacions mèdiques
Pepiol, Ariadna ; Vaca, Albert ; Viñas, Clara ; Teixidor, Francesc
Matèries:   Carborans
Iode
Raigs X
Neutrons - Captura
Mots clau: Carborans, iode, agents de contrast, raigs X, dendrons, captura de neutrons, BNCT, EINS.
Keywords: Carboranes, iodine, contrast agent, X-ray, dendrons, neutron capture, BNCT, EINS.

P. 22-27
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nous dendrímers quirals multifuncionals
Gutierrez, Raquel ; Illa, Ona ; Ortuño, Rosa Maria
Matèries:   Dendrímers
Mots clau: Dendrímers, ciclobutans, quiralitat, -aminoàcids, pèptids.
Keywords: Dendrimers, cyclobutans, chirality, -amino acids, peptides.

P. 28-34
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Resolució multivariant en Química: a la cerca de la bella simplicitat de la mesura
Juan, Anna de ; Jaumot, Joaquim ; Gargallo, Raimundo ; Tauler, Romà
Matèries:   Quimiometria
Mots clau: Quimiometria, resolució multivariant, MCR-ALS.
Keywords: Chemometrics, multivariate resolution, MCR-ALS.

P. 35-47
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Metodologies analítiques basades en l'espectrometria de masses per a l'anàlisi de fàrmacs veterinaris
Martínez Casals, Anna
Matèries:   Química analítica
Aliments - Anàlisi
Mots clau: Coccidiosi, espectrometria de masses, seguretat alimentària, anàlisi de residus.
Keywords: Coccidiosis, mass espectrometry, food safety, waste analysis.

P. 48-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La informació física no específica: el best-seller de la quimiometria
Forina, Michele ; Casale, Monica ; Oliveri, Paolo
Matèries:   Quimiometria
Casassas i Simó, Enric - Homenatges
Mots clau: Quimiometria, informació física no específica, validació, procés analític, valors anòmals, selecció de variables.
Keywords: Chemometrics, non-specific physical information, validation, analytical process, outliers, selection of variables

P. 55-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estratègies d'anàlisi de daes en quimiometria: selecció versus compressió
Ferrer-Riquelme, Alberto J.
Matèries:   Quimiometria
Mots clau: Quimiometria, estructures latents, anàlisi de components principals (PCA), anàlisi discriminant amb mínims quadrats parcials (PLS-DA), compressió, selecció, mineria de dades, model de calibratge, diagnòstic multivariant de processos.
Keywords: Chemometrics, latent structures, principal component analysis (PCA), partial least squares discriminant analysis (PLS-DA), compression, selection, data mining, soft sensor, multivariate process diagnosis.

P. 63-70
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Del clor a les dioxines passant per James Lovelock i el detector de captura d'electrons
Gassiot Matas, Miquel ; Díaz Ferrero, Jordi ; Broto-Puig, Francesc ; Comellas Riera, Lluís
Matèries:   Lovelock, James Ephraim
Clor
Aliments - Anàlisi
Mots clau: Clor, PCB, DDT, ECD, PCDD, PCDF, cromatografia de gasos, espectrometria de masses, quimiometria.
Keywords: Chlorine, PCB, DDT, ECD, PCDD, PCDF, gas chromatography, mass spectrometry, chemometrics.

P. 71-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Interacció entre filtres solars
Lhiaubet-Vallet, Virginie ; Marín, Mireia ; Jiménez, Òscar ; Gorchs, Olga ; Trullas, Carles ; Miranda, Miguel Ángel
Matèries:   Radiació ultraviolada
Protectors solars
Mots clau: Fotòlisi de flaix làser, filtres UV, avobenzona, oxigen singlet, estat excitat triplet, fotoestabilitat.
Keywords: Laser flash photolysis, UV-filters, avobenzone, singlet oxygen, triplet excited state, photostability.

P. 86-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Interaccions anió-π en sistemes biològics
Estarellas, Carolina
Matèries:   Química supramolecular
Anions
Sistemes biològics
Mots clau: Càlculs ab initio, interaccions anió–p, sistemes donador-acceptor, models enzimàtics, química supramolecular.
Keywords: Ab initio calculations, anion–p interactions, donor-acceptor systems, enzyme models, supramolecular chemistry.

P. 94-101
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Síntesi i caracterització dels materials multiferroics BiFeO3, La: BiFeO3 i Sr: BiFeO3
Vendrell, Xavirer ; Mestres, Lourdes
Matèries:   Reaccions químiques
Materials ferromagnètics
Elastòmers
Mots clau: Multiferroic, reacció en estat sòlid, química suau, ferrita de bismut.
Keywords: Multiferroic, solid state reaction, soft chemistry, bismuth ferrite.

P. 102-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària