IEC Portal de publicacions


Referència: 55683
Revista de dret històric catalàVolum: 14 : 2015
Data d´edició: 2016 []-2017 (1a reimp.: maig de 2017)
ISSN (format paper): 1578-5300
ISSN (format digital): 2014-0010
Descripció física: 366 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Articles

És possible separar dret públic de dret civil? una reflexió
Serra i Puig, Eva
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Història
Dret públic - Catalunya - Història
Decret de Nova Planta - Catalunya - 1719
Mots clau: Catalunya, dret públic, dret privat, observança, constitucions, Corts, parlamentarisme, pactisme, compilacions, confraries, justícia, Nova Planta.
Keywords: Catalonia, public law, private law, observance, constitutions, Parliament, parliamentary system, pact-making, compilations, confraternities, justice, Decree of Nova Planta.
Palabras clave: Cataluña, derecho público, derecho privado, observancia, constituciones, Cortes, parlamentarismo, pactismo, compilaciones, cofradías, justicia, Nueva Planta.

P. 11-27
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Memorials en defensa de la unitat del principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya (S. XVII)
Jordà Fernández, Antoni
Matèries:   Rosselló (Comtat) - Relacions - Catalunya - S. XVII
Catalunya - Relacions - Rosselló (Comtat) - S. XVII
Cerdanya (Comtat) - Relacions - Catalunya - S. XVII
Catalunya - Relacions - Cerdanya (Comtat) - S. XVII
Mots clau: Generalitat de Catalunya, memorials, Perpinyà, Joan Pere Fontanella, Andreu Bosch.
Keywords: Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia), briefs, Perpignan, Joan Pere Fontanella, Andreu Bosch.
Palabras clave: Generalitat de Catalunya, memoriales, Perpiñán, Joan Pere Fontanella, Andreu Bosch.

P. 29-51
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Algunas novedades sobre la delimitación fronteriza entre la Monarquía Hispánica y los Estados Unidos de América: la línea Adams-Onís
Ruiz Rodríguez, Ignacio
Matèries:   Espanya - Història - S. XVIII
Estats Units d'Amèrica - Història - S. XVIII
Onís, Luis de
Estats Units d'Amèrica - Relacions - Espanya - S. XVIII
Espanya - Relacions - Estats Units d'Amèrica - S. XVIII
Mots clau: Espanya, Estats Units, Luis de Onís, John Quincy Adams, frontera, Florida, Alta Califòrnia, dret internacional, diplomàcia, segle xix, Amèrica, Europa.
Keywords: Spain, United States, Luis de Onís, John Quincy Adams, border, La Florida, Upper California, international law, diplomacy, 19th century, America, Europe.
Palabras clave: España, Estados Unidos, Luis de Onís, John Quincy Adams, frontera, la Florida, Alta California, derecho internacional, diplomacia, siglo XIX, América, Europa.

P. 53-89
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Melchor de Macanaz y sus Reflexiones y avisos para el govierno de la Monarquía de España. Actualidad del mensaje de un político del siglo XVIII
Ayerbe Iribar, M. Rosa
Matèries:   Macanaz, Melchor de
Monarquia - Espanya - S. XVIII
Polítics - Espanya - S. XVIII
Mots clau: Melchor de Macanaz, Il·lustració, regalisme, política de bon govern.
Keywords: Melchor de Macanaz, Enlightenment, regalismo (privileges), politics of good governance.
Palabras clave: Melchor de Macanaz, Ilustración, regalismo, política de buen gobierno.

P. 91-119
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Carta de poblament d'Eivissa i Formentera, del 1236
Planas Rosselló, Antonio
Matèries:   Eivissa - Cartes, privilegis, immunitats
Formentera - Cartes, privilegis, immunitats
Eivissa - Història - Fonts
Formentera - Història - Fonts
Mots clau: carta de poblament, Eivissa, Formentera, 1236, feudalisme, Usatges de Barcelona.
Keywords: Municipal Charter, Ibiza, Formentera, 1236, feudalism, Usatges de Barcelona.
Palabras clave: carta de población, Ibiza, Formentera, 1236, feudalismo, Usatges de Barcelona.

P. 121-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conflictos entre municipios gallegos durante el Trienio Liberal: la lucha por la capitalidad
Cebreiros Álvarez, Eduardo
Matèries:   Galícia - Divisions administratives i polítiques - 1820/1823
Galícia - Capital - S. XIX
Mots clau: Trienni Liberal, Santiago de Compostel·la, la Corunya, capitalitat, Audiència de Galícia.
Keywords: Liberal Triennium, Santiago de Compostela, La Coruña, dispute over the capital, Royal Court of Galicia.
Palabras clave: Trienio Liberal, Santiago de Compostela, La Coruña, capitalidad, Audiencia de Galicia.

P. 149-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Don Luis de Haro: un privat en temps turbulents per a la Monarquía Hispànica
Pulido Sánchez, David
Matèries:   Méndez de Haro y Guzmán, Luis
Espanya - Història - S. XVII
Espanya - Història - 1621-1665, Felip IV
Mots clau: Luis de Haro, Felip IV, privat, crisi, rebel·lió de Catalunya, Mazzarino, Pau dels Pirineus, Portugal.
Keywords: Luis de Haro, Philip IV of Spain, King’s favourite, crisis, Catalan Revolt, Mazarin, Treaty of the Pyrenees, Portugal.
Palabras clave: Luis de Haro, Felipe IV, privado, crisis, rebelión de Cataluña, Mazzarino, Paz de los Pirineos, Portugal.

P. 183-214
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Uniformidad versus unidad y las propuestas de un jurista catalán (1843-1844)
Roselló Chérigny, Elena
Matèries:   Advocats - Catalunya - S. XIX
Història constitucional - Espanya
Mots clau: debats parlamentaris, juristes catalans, Comissió General de Codis, comissions legislatives, uniformitat, drets forals.
Keywords: Parliamentary debates, Catalan jurists, General Codification Commission, legislative commissions, uniformity, foral rights.
Palabras clave: debates parlamentarios, juristas catalanes, Comisión General de Códigos, comisiones legislativas, uniformidad, derechos forales.

P. 215-241
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Del Fracaso recopilatorio a la pérdida definitiva del derecho foral valenciano (1707-1804)
Masferrer, Aniceto
Matèries:   Furs - País Valencià - S. XVIII
Mots clau: dret foral valencià, moviment recopilatori del dret, segle XVIII.
Keywords: Valencian regional charter, compilation of the law, 18th century.
Palabras clave: derecho foral valenciano, movimiento recopilatorio del derecho, siglo XVIII.

P. 243-272
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Concessió dels costums de la batllia de Miravet
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Miravet - Història - S. XIV
Miravet - Cartes, privilegis, immunitats
Dret consuetudinari - Catalunya - Miravet - Història - Fonts
Mots clau: conquesta, comte de Barcelona, dret propi, carta de poblament, costums, Costums de Lleida, Costums de Miravet, Usatges de Barcelona.
Keywords: Conquest, Count of Barcelona, laws, town charter, customs, Customs of Lleida, Customs of Miravet, Usatges de Barcelona.
Palabras clave: conquista, conde de Barcelona, derecho propio, carta de población, costumbres, Costumbres de Lleida, Costumbres de Miravet, Usatges de Barcelona.

P. 273-304
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Recepció del pensament jurídic de Ramon Llull des de Savigny fins als nostres dies
Ramis Barceló, Rafael
Matèries:   Llull, Ramon - Crítica i interpretació
Jurisprudència - Història
Mots clau: Ramon Llull, pensament jurídic, Savigny, Wohlhaupter, Elías de Tejada.
Keywords: Ramon Llull, legal thought, Savigny, Wohlhaupter, Elías de Tejada.
Palabras clave: Ramon Llull, pensamiento jurídico, Savigny, Wohlhaupter, Elías de Tejada.

P. 305-321
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Discusión doctrinal acerca del código canónico de 1917 como ley del reino de España
Llaquet de Entrambasaguas, José Luis
Matèries:   Dret canònic - Legislació - Codis - 1917
Mots clau: Codi de dret canònic, Espanya, Santa Seu.
Keywords: Code of Canon Law, Spain, Holy See.
Palabras clave: Código de derecho canónico, España, Santa Sede.

P. 323-336
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recensions

El Padre Feijoo y el derecho de su tiempo. Una visión premonitoria de problemas candentes en la actualidad, de Luís Rodríguez Ennes
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 339-348
Citació bibliogràfica Text completText complet

Modus allegandi textus qui in pandectis continentur. Elenchus omnium capitum et paragraphorum, de Fernando Reinoso Barbero
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 348-352
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Advocacia de Barcelona. Diàleg amb la història, d'Elena Rosselló i Chérigny
Tormo i Camallonga, Carles
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 352-355
Citació bibliogràfica Text completText complet

Economia i finances a la guerra civil espanyola 1936-1939, de
Bofarull de Torrents, Manuel M.
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 356-360
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Falsificació de moneda a la Catalunya del segle XIX, d'Albert Estrada-Rius (coord.)
Pascual i Domènech, Pere
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 360-364
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària