IEC Portal de publicacions > Catŕleg


Referència: 2316
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 51 : Comunicar cičncia
Data d´edició: 2001
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 319 p. ; 23 cm.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

From night bustle to printed quietness
Jacob, François
Matèries:   Cičncia
Investigació
Comunicació en la cičncia
Mots clau: cičncia / comunicació / recerca / cičncia de dia / cičncia de nit.
Keywords: science / communication / research / day science / night science.

P. 11-13
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

De la pressa nocturna a la quietud impresa
Jacob, François
Matèries:   Cičncia
Investigació
Comunicació en la cičncia

P. 14-16
Citació bibliogràfica Text completText complet

Noves tendčncies en la comunicació científica
Bartrons i Bach, Ramon
Matèries:   Cičncia
Investigació
Comunicació en la cičncia

P. 17-22
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Razones de la divulgación o razones de la ciencia
Ovejero Lucas, Félix
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Divulgació
Comunicació en la cičncia
Mots clau: divulgació / cičncia / calibratge.
Keywords: science dissemination / history of science / small science / big science.
Palabras clave: divulgación / ciencia / calibración.

P. 23-29
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Raons de la divulgació o raons de la cičncia
Ovejero Lucas, Félix
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Divulgació
Comunicació en la cičncia

P. 30-34
Citació bibliogràfica Text completText complet

La cultura científico-tecnológica de las sociedades de la modernidad tardía
Pardo Avellaneda, Rafael
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Divulgació
Mots clau: comprensió pública de la cičncia / alfabetització científica / cultura científica i tecnolňgica / actituds davant la cičncia.
Keywords: public understanding of science / scientific literacy / scientific and technology culture / attitudes towards science.
Palabras clave: comprensión pública de la ciencia / alfabetización científica / cultura científica y tecnológica / actitudes ante la ciencia.

P. 35-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La cultura científico-tecnolňgica de les societats de la modernitat tardana
Pardo Avellaneda, Rafael
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Divulgació

P. 64-86
Citació bibliogràfica Text completText complet

Comunicación, ciencia, desarrollo y tercer mundo
García-Ramos, Luís A.
Matèries:   Cičncia
Comunitat - Desenvolupament
Cičncia - Divulgació
Mots clau: cičncia i tecnologia / informació i comunicació / Tercer Món.
Keywords: science / technology / information / comunication / Third World.
Palabras clave: ciencia / tecnología / Internet / información / comunicación/ Tercer Mundo.

P. 87-97
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Comunicació, cičncia, desenvolupament i tercer món
García-Ramos, Luís A.
Matèries:   Cičncia
Comunitat - Desenvolupament
Cičncia - Divulgació

P. 98-105
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estructura formal de les revistes científiques i tipus d'articles
Sharp, David
Matèries:   Cičncia - Revistes
Escrits tčcnics - Redacció

P. 114-117
Citació bibliogràfica Text completText complet

Formal structure of scientific journals and types of scientific papers
Sharp, David
Matèries:   Cičncia - Revistes
Escrits tčcnics - Redacció
Mots clau: revistes científiques / estructura dels articles.
Keywords: scientific journals / article structure.

P. 109-113
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Redacción de trabajos para publicaciones biomédicas
Ribera Banús, Cčlia
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Revistes
Mots clau: revistes biomčdiques / treball científic / manual d’estil.
Keywords: biomedical journals / scientific work / style manual.
Palabras clave: revistas biomédicas / trabajo científico / manual de estilo.

P. 119-122
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Redacció de treballs per a revistes biomčdiques
Ribera Banús, Cčlia
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Revistes

P. 123-125
Citació bibliogràfica Text completText complet

Glňria i misčria de les revistes científiques
Guerrero i Moreno, Ricard
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Revistes
Mots clau: revistes científiques / factor d’impacte / current contents / peer review / llei de Bradford.
Keywords: scientific journals / impact factor / current contents / peer review / Bradford’s law.

P. 127-135
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Producció científica (SCI, SSCI, i AHSC) a Catalunya, període 1981-1998
Rovira, Lluís ; Camí Morell, Jordi ; Coma, Lluís
Matèries:   Cičncia
Bibliometria
Cičncia - Revistes
Mots clau: Catalunya / indicadors / bibliometria / producció científica.
Keywords: Catalonia / indicators / bibliometrics / scientific production.

P. 137-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El paper de les institucions acadčmiques catalanes. De les acadčmies il·lustrades a l'Institut d'Estudis Catalans i les seves societats filials
Camarasa i Castillo, Josep M.
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Societats, etc - Catalunya
Mots clau: acadčmia/ comunicació científica/ publicació.
Keywords: academy / scientific / communication / publication.

P. 149-156
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els gabinets de premsa com a mediadors entre els científics i els mitjans
Vendrell, Montserrat ; Nieto i Trullŕs, Josep
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Premsa
Cičncia - Divulgació
Mots clau: gabinet de premsa / comunicació científica / coneixement públic de la ciencia
Keywords: press department / science communication / public understanding of science.

P. 159-165
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La divulgació científica: el com i el per quč
Duran, Xavier
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Premsa
Cičncia - Divulgació
Mots clau: divulgació/ educació científica/ assaig científic/ cičncia i democrŕcia.
Keywords: popular science / scientific education / scientific assay / science and democracy.

P. 167-171
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Cončixer com funcionen els mitjans de comunicació (per treure'n profit)
Elcacho, Joaquim
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Premsa
Cičncia - Divulgació
Mots clau: periodista / científic / comunicació científica / mitjans.
Keywords: journalist / scientist / science communication / mass media.

P. 173-177
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Paper dels departaments de comunicació d'empreses que investiguen
Claramunt, Montserrat
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Premsa
Cičncia - Divulgació
Mots clau: empreses / recerca / comunicació.
Keywords: companies / research / communication.

P. 179-182
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'estil fa la cičncia
Domínguez Romero, Martí
Matèries:   Cičncia
Escrits tčcnics - Redacció
Mots clau: estil literari / cičncia / comunicació.
Keywords: literary style / science / communication.

P. 185-188
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fer entendre la cičncia als qui ho necessitin
Cassany Comas, Daniel
Matèries:   Cičncia
Catalŕ - Llenguatge tčcnic
Escrits tčcnics - Redacció
Mots clau: cičncia / escriptura / divulgació.
Keywords: science / writing / popular science.

P. 189-193
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Lexicografia científica
Casassas i Simó, Oriol
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Lexicografia
Mots clau: lexicografia científica / científics / llenguatge / rigor.
Keywords: learned words / scientists / language / rigour.

P. 195-200
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La coherčncia estilística, les fonts i la informació
Comelles, Montserrat
Matèries:   Cičncia
Edició científica
Mots clau: edició/ literatura/ cičncia/ índex.
Keywords: edition / literature / science / index.

P. 201-206
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La traducció com a eina de comunicació científica
Piqueras Carrasco, Mercč
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Traducció
Mots clau: traducció científica.
Keywords: scientific translation.

P. 207-215
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El paper de la cartografia en la difusió de la cičncia
Ramazzini i Gobbo, Graziana
Matèries:   Cičncia
Llenguatge cartogrŕfic
Cartografia
Mots clau: isomorfisme cartogrŕfic / imatge del món / mapa general / mapa temŕtic / mapa inventari / mapa missatge / llenguatge cartogrŕfic
Keywords: cartographic isomorphism / image of the world / general-purpose map/ thematic map / inventory map / message map

P. 219-233
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un sentit poc explorat en cičncia? Gravacions de la natura
Matheu, Eloďsa
Matèries:   Cičncia
Natura - Sons
Mots clau: enregistrament / sons de la natura.
Keywords: recording / sounds / nature.

P. 235-245
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Audiovisuals: cičncia a través d'imatges en moviment
Romero, Juan Carlos ; Sańudo, José Ramon
Matèries:   Cinema documental
Cičncia - Divulgació
Mots clau: comunicació / cičncia / audiovisual.
Keywords: science communication / audio-visuals.

P. 247-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Divulgación científica y documental televisivo. Estudio de las obras de David Attenborough
León, Bienvenido
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Divulgació
Cinema documental
Mots clau: documental televisiu / divulgació científica.
Keywords: television documentary / science popularization.
Palabras clave: documental televisivo / divulgación científica.

P. 253-260
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Divulgació científica i documental televisiu. Estudi de les obres de David Attenborough
León, Bienvenido
Matèries:   Cičncia
Cičncia - Divulgació
Cinema documental

P. 262-266
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cičncia tridimensional
Cornudella i Mir, Lluís
Matèries:   Cičncia
Proteďnes
Mots clau: estructura tridimensional / proteďnes / ŕcids nucleics / computació.
Keywords: three-dimensional structure / proteins / nucleic acids / computation.

P. 267-271
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recursos i restriccions de la xarxa en cičncies biomčdiques
Pastor i Duran, Xavier
Matèries:   Cičncia
Biologia
Internet
Mots clau: Internet / recerca / medicina / biologia / informació científica / relació metge-pacient.
Keywords: Internet / research / medicine / biology / information science / physician-patient relations.

P. 273-283
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Can you trust online information?
Louęt, Sabine
Matèries:   Cičncia
Internet
Mots clau: Internet / informació / qualitat / recursos.
Keywords: Internet / information / quality / resources.

P. 285-289
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Es pot confiar en la informació de la xarxa?
Louęt, Sabine
Matèries:   Cičncia
Internet

P. 290-293
Citació bibliogràfica Text completText complet

La representación de la ciencia a través de la ciencia ficción
Lemkow, Louis
Matèries:   Cičncia
Cičncia-ficció
Literatura científica
Mots clau: cičncia-ficció / histňria.
Keywords: sience fiction / history.
Palabras clave: ciencia ficción / historia.

P. 295-300
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La representació de la cičncia a través de la cičncia-ficció
Lemkow, Louis
Matèries:   Cičncia
Cičncia-ficció
Literatura científica

P. 301-304
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ŕria