IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 53542
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaEnllaç: ISSUU
Volum: 77 : La representació cartogràfica de la ciutat a la península Ibèrica (s. XVII-XIX)
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 436 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Altres


Articles

El Mapa topogràfic i cadastral de Sarrià (Barcelona), de Francesc Mariné i Artur Vallhonrat (1883-1901)
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Barcelona (Catalunya). Districte Sarrià-Sant Gervasi
Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona, Catalunya : Districte) - Mapes - S. XIX
Vallhonrat, Artur
Mariné, Francesc
Mots clau: mapa topogràfic, cartografia, eixample, cadastre, Barcelona.
Keywords: topographical map, cartography, urban development, cadastre, Barcelona.
Palabras clave: mapa topográfico, cartografía, ensanche, catastro, Barcelona.

P. 11-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Representacions urbanes catalanes del segle XVII per Sébastien de Pontault, sieur de Beaulieu
Capdevila i Subirana, Joan
Matèries:   Catalunya - Mapes - S. XVII
Rosselló (Catalunya : Comtat) - Mapes - S. XVII
Pontault, Sébastien de
Mots clau: cartografia urbana, segle xvii, Catalunya, Beaulieu.
Keywords: urban cartography, xvii century, Catalonia, Beaulieu.
Palabras clave: cartografía urbana, siglo xvii, Cataluña, Beaulieu.

P. 39-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Cartografía urbana de la ciutat de Almería a mediados del siglo XIX: el plano de Pérez Rozas y el levantamiento topográfico-catastral de la Junta General de Estadística
Ferrer Rodríguez, Amparo ; Nieto Calmaestra, José Antonio
Matèries:   Cartografia - Almeria (Andalusia) - S. XIX
Pérez Rozas, Joaquín
Mots clau: cartografia urbana, plànols cadastrals, Almeria, Joaquín Pérez Rozas, Junta General d’Estadística.
Keywords: urban mapping, cadastral maps, Almería, Joaquín Pérez Rozas, Junta General de Estadística.
Palabras clave: cartografía urbana, planos catastrales, Almería, Joaquín Pérez Rozas, Junta General de Estadística.

P. 65-90
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Cartografia municipal de Cardona entre 1852 i 1905
Gisbert i Traveria, Meritxell
Matèries:   Cardona - Mapes
Cartografia - Cardona - 1852/1905
Mots clau: plànol geomètric, plànol d’alineacions, Cardona, cartografia històrica.
Keywords: geometric plan, alignment plan, Cardona, historical cartography.
Palabras clave: plano geométrico, plano de alineaciones, Cardona, cartografía histórica.

P. 91-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Plànols municipals d'alineació. Barcelona en el context europeu, segles XVIII-XIX
López Guallar, Marina
Matèries:   Urbanisme - Barcelona - Mapes
Mots clau: llicència d’obres, plànol d’alineació de carrer, plànol d’alineació de ciutat, reforma urbana.
Keywords: building license, street alignment plan, town alignment plan, urban reform.
Palabras clave: licencia de obras, plano de alineación de calle, plano de alineación de ciudad, reforma urbana.

P. 109-131
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix (1879-1890)
Montaner i Garcia, Maria Carme
Matèries:   Calvet i Boix, Joan
Cartografia - Espanya - Història - S. XIX
Publicitat industrial - Espanya - S. XIX
Mots clau: historia de la cartografia, cartografia urbana, mapes publicitaris.
Keywords: history of cartography, urban mapping, advertising maps.
Palabras clave: historia de la cartografía, cartografía urbana, mapas publicitarios.

P. 133-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Los Planos de la plaza y la ciudad de Tortosa, 1845-1886
Muro Morales, José Ignacio
Matèries:   Cartografia - Tortosa - S. XIX
Mots clau: cartografia urbana, Enginyers de l’Exèrcit, Tortosa.
Keywords: Urban Cartography, Military Engineers, Tortosa.
Palabras clave: cartografía urbana, ingenieros militares, Tortosa.

P. 151-179
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886)
Nadal i Piqué, Francesc
Matèries:   Cartografia - Sabadell - S. XIX
Mots clau: història de la cartografia urbana, geografia urbana, història de Sabadell.
Keywords: history of urban cartography; urban geography; history of Sabadell.
Palabras clave: historia de la cartografía urbana; geografía urbana; historia de Sabadell.

P. 181-204
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Historical cartography as a tool to study urban change. The case of Garriga i Roca's quarterons
Nobajas i Ganau, Alexandre
Matèries:   Cartografia - Història
Barcelona - Mapes - S. XIX
Urbanisme - Barcelona - Mapes
Garriga i Roca, Miquel
Mots clau: quarterons, Barcelona, GIS, cartografia històrica
Keywords: Quarterons, Barcelona, GIS, Historical Cartography.
Palabras clave: cuarterones, Barcelona, GIS, cartografía histórica.

P. 205-220
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Tomás soler y Ferrer, arquitecto de la Bailía General del Real Patrimonio de Cataluña
Rodríguez Olivares, Mª Luz
Matèries:   Rec Comtal
Soler Ferrer, Tomás
Enginyeria hidràulica - Catalunya - Història - S. XIX
Mots clau: obres hidràuliques, cartografia, arquitectura.
Keywords: hydraulic works, cartography, architecture.
Palabras clave: obras hidráulicas, cartografía, arquitectura.

P. 221-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Persistència del traçat de Guerau (1644) a la planimetria de la Ciutat de Mallorca
Rosselló i Verger, Vicenç M.
Matèries:   Guerau, Antoni
Palma de Mallorca - Mapes - S. XVIII
Cartografia - Història - Palma de Mallorca
Mots clau: Palma, cartografia històrica, Antoni Guerau, cartometria, poliorcètica.
Keywords: Palma, historic cartography, Antoni Guerau, cartometry, poliorcetics.
Palabras clave: Palma, cartografía histórica, Antoni Guerau, cartometría, poliorcética.

P. 253-274
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Representaciones cartográficas de la ciudad de Valencia: del manuscrito a la reproducción seriada
Taberner Pastor, Francisco
Matèries:   València - Mapes - S. XVIII/XIX
Cartografia - València - Història
Mots clau: Cartografia urbana, València, eixample, plànols geomètrics.
Keywords: Urban Cartography, Valencia, City Expansion, Geometrical Maps.
Palabras clave: Cartografia urbana, València, eixample, plànols geomètrics.

P. 275-297
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Planimetría del Real Sitio de San Ildefonso de la Junta General de Estadística, 1868-1869
Urteaga, Luis ; Camarero Bullón, Concepción
Matèries:   Junta General de Estadística
Palaus - Espanya
Cartografia - Espanya - Història - S. XIX
Mots clau: Residència Reial de Sant Ildefons, cartografia, Junta General d’Estadística
Keywords: Royal Site of San Ildefonso, cartography, General Statistics Board of Spain.
Palabras clave: Real Sitio de San Ildefonso, cartografía, Junta General de Estadística.

P. 299-317
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Los Levantamientos topográficos-parcelarios de la Junta General de Estadística en Cuenca, Huete y Valdeolivas (1867-1869)
Vidal Domínguez, Mª Jesús ; Camarero Bullón, Concepción
Matèries:   Junta General de Estadística
Cartografia - Espanya - Història - S. XIX
Mots clau: cartografia històrica, places fortes, Pamplona, Dionisio Casañal, cartografia urbana.
Keywords: historical cartography, strongholds, Pamplona, Dionisio Casañal, urban cartography.
Palabras clave: cartografía histórica, plazas fuertes, Pamplona, Dionisio Casañal, cartografía urbana.

P. 319-344
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Cartografía de las plazas fuertes españolas: el caso del plano de Pamplona de 1882
Villanova, José Luis
Matèries:   Cartografia - Espanya - Història - S. XIX
Pamplona - Mapes - S. XIX
Mots clau: cartografia històrica, places fortes, Pamplona, Dionisio Casañal, cartografia urbana.
Keywords: historical cartography, strongholds, Pamplona, Dionisio Casañal, urban cartography.
Palabras clave: cartografía histórica, plazas fuertes, Pamplona, Dionisio Casañal, cartografía urbana.

P. 345-368
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

La Transformación de la ciudad a través de su proyecto urbanístico: la Red de Archivos de Planes urbanísticos, RAPu
Bonfantini, G. Bertrando
Matèries:   Arxius - Itàlia
Urbanisme - Itàlia
Mots clau: plans urbanístics, història de l’urbanisme, Italia, representació urbana, arxius.
Keywords: Urban plans, town planning history, Italy, urban planning, archives.
Palabras clave: Planes urbanísticos, historia del urbanismo, Italia, representación urbana, archivos.

P. 371-391
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

El Dibuix dels eixamples, la nova ciutat industrial
Corominas Ayala, Miquel
Matèries:   Urbanisme - Barcelona - Història
Cerdà, Ildefons
Garriga i Roca, Miquel
Mots clau: eixample, Barcelona, cartografia urbana.
Keywords: enlargement plans, Barcelona, urban cartography.
Palabras clave: ensanche, Barcelona, cartografía urbana.

P. 395-408
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sustanciales cambios en las ciudades del País Vasco y en su representación cartográfica entre los siglos XVIII y XX
Martín-Ramos, Ángel
Matèries:   Cartografia - País Basc - Història - S. XVIII/XX
Mots clau: Cartografia del segle xix, ciutats del País Basc, ciutat i societat vuitcentistes.
Keywords: Mapping of the nineteenth century, cities of the Basque Country, city and society at the nineteenth-century.
Palabras clave: Cartografía del siglo xix, ciudades del País Vasco, ciudad y sociedad decimonónicas.

P. 409-429
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària