IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 2404
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 69 : 2001
Data d´edició: 2001
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 144 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Articles

Espais naturals al País Valencià: Una nova categoria de gestió. Breu exposició sobre el Decret 109/1998 de 29 de juliol, del Govern valencià
Rojas i Martinez-Parets, Ferran de
Matèries:   Espais naturals - País Valencià
Mots clau: espais naturals, País València, paratges naturals municipals.
Keywords: Local protected areas, Valencia Land.
Palabras clave: espacios naturales, País Valenciano, parajes naturales municipales.

P. 5-18
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els prats de dall de la plana de la Selva, l’últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa
Mercadal i Corominas, Gabriel ; Vilar i Sais, Lluís ; Viñas, Xavier
Matèries:   Flora - Selva
Mots clau: Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, flora, Selva.
Keywords: Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, flora, Selva.
Palabras clave: Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, flora, Selva.

P. 19-24
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estatus de l’orquídia Cypripedium calceolus L. a Catalunya
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Orquídies - Catalunya
Mots clau: Cypripedium calceolus, flora amenaçada, Pirineus orientals, cens, fructificació, conservació.
Keywords: Cypripedium calceolus, threatened flora, Eastern Pyrenees, census, fruit-set, conservation.
Palabras clave: Cypripedium calceolus, flora amenazada, Pirineos orientales, censo, fructificación, conservación

P. 25-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Diversitat isoenzimàtica de dues plantes vasculars endèmiques dels Països Catalans: Seseli farrenyi (Apiaceae) i Petrocoptis montsicciana (Caryophyllaceae)
López i Pujol, Jordi
Matèries:   Flora - Països Catalans
Flora vascular - Països Catalans
Mots clau: plantes vasculars endèmiques, electroforesi d’isoenzims, diversitat genètica, Seseli farrenyi, Petrocoptis montsicciana...
Keywords: endemic vascular plants, isozyme electrophoresis, genetic diversity, Seseli farrenyi, Petrocoptis montsicciana...
Palabras clave: plantas vasculares endémicas, electroforesis de isoenzimas, diversidad genética, Seseli farrenyi, Petrocoptis montsicciana...

P. 37-51
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Efecte de la topografia en la variabilitat espacial del contingut de carboni total i d’òxids solubles de ferro i alumini a l’horitzó B del sòl a una catena forestal a Suècia
Bernia, Sara ; Olson, Mats ; Stendahl, Johan
Matèries:   Geologia - Suècia
Geologia - Mètodes estadístics
Mots clau: podzol, variabilitat espacial, òxids solubles d’alumini, òxids solubles de ferro, geoestadística.
Keywords: podzol, spatial variability, soluble aluminium oxides, soluble iron oxides, geostatistics.
Palabras clave: podzol, variabilidad espacial, óxidos solubles de aluminio, óxidos solubles de hierro, geoestadística.

P. 53-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (flora)
Matèries:   Flora - Catalunya

P. 65-70
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Una població supervivent del gènere Anodonta (Bivalvia: Unionoida) a la conca de la Tordera
Altaba, Cristian R. ; Lascurain, Josep
Matèries:   Mol·luscos - Catalunya
Mots clau: nàiades, Anodonta anatina, Anodonta penchinati, Anodonta latirostris, Unionidae, Catalunya, variació ecofenotípica, conservació.
Keywords: naiads, Anodonta anatina, Anodonta penchinati, Anodonta latirostris, Unionidae, Catalonia, ecophenotypic variation, conservation
Palabras clave: náyades, Anodonta anatina, Anodonta penchinati, Anodonta latirostris, Unionidae, Cataluña, variación ecofenotípica, conservación

P. 71-76
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Un endemisme ornitològic ignorat: el trencapinyons balear (Loxia balearica)
Altaba, Cristian R.
Matèries:   Ocells - Balears
Mots clau: Loxia balearica, Fringillidae, illes Balears, taxonomia, biogeografia.
Keywords: Loxia balearica, Fringillidae, Balearic Islands, taxonomy, biogeography.
Palabras clave: Loxia balearica, Fringillidae, islas Baleares, taxonomía, biogeografía.

P. 77-90
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Descripció d’una nova espècie de Pholioxenus Reichardt, 1932 (Coleoptera, Histeridae) de la península Ibèrica
Yélamos, Tomàs
Matèries:   Coleòpters - Península Ibèrica
Mots clau: Coleoptera, Histeridae, Pholioxenus castilloi n. sp., descripció, Osca, Espanya.
Keywords: Coleoptera, Histeridae, Pholioxenus castilloi n. sp., description, Huesca, Spain.
Palabras clave: Coleoptera, Histeridae, Pholioxenus castilloi n. sp., descripción, Huesca, España.

P. 91-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Informació del territori i càlcul de l’escolament superficial mitjançant el model HEC-1. Aplicació al mapa de sòls 1:50.000 de la conca de Canalda (el Solsonès)
Estruch i Guix, Josep
Matèries:   Escolaments - Solsonès
Cartografia dels sòls - Solsonès
Mots clau: Modelització hidrològica, WMS /HEC-1, generalització, conca forestal, escolament superficial, sòls, SIG.
Keywords: Hydrological modeling, WMS/ HEC-1, watershed, runoff, soils, GIS (Geographic Information System).
Palabras clave: Modelización hidrológica, WMS/HEC-1, generalización, cuenca forestal, escorrentia superficial, suelos, SIG.

P. 95-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contingut de matèria orgànica al sòl segons els usos forestals a les Gavarres (Girona)
Soler, Montserrat ; Reina, Lourdes ; Sala, Maria
Matèries:   Sòls - Composició
Humus - Gavarres (Massís)
Mots clau: matèria orgànica, litologia, ús del sòl.
Keywords: organic matter, lithology, land uses.
Palabras clave: materia orgánica, litología, usos del suelo.

P. 117-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Salinització de la conca del Cardoner-Llobregat al Bages
Badia Guitart, Jordi
Matèries:   Aigua salada - Bages
Aigua salada - Cardoner (Conca hidrogràfica)
Aigua salada - Llobregat (Conca hidrogràfica)
Mots clau: Bages, Cardoner, clorurs, Llobregat, mineria potàssica, potassi, runam salí, salinització
Keywords: Bages, Cardoner, chloride, Llobregat, potash mining, potassium, salt contamination, salt residue.
Palabras clave: Bages, Cardoner, cloruros, escombrera, Llobregat, minería potásica, salinización.

P. 127-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària