IEC Portal de publicacions > Catàleg

Referència: 2055

Autor: Jornades de Biologia Molecular (9es : 1992 : Cabrera de Mar)

Novenes Jornades de Biologia Molecular : Cabrera de Mar (Maresme) 8 i 9 de maig 1992 / organitzades per la Secció de Biologia Molecular de la Societat Catalana de Biologia ; coordinadors: Jaume Farrés, Jordi Garcia-Mas, Gemma Marfany

Data d'edició: 1992 []
Descripció física: 87 f. ; 24 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia Molecular
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  

Sessió 1: Caracterització gènicaAïllament d'un gen específic de l'embriogenesi del blat de moro que codifica per una HyPRP
Puigdomènech i Rosell, Pere ; Estanyol, M. Josè ; Ruiz, L.
Matèries:   Gens
Blat de moro - Embriologia

P. 7
Citació bibliogràfica


Detecció, aïllament i caracterització de productes genics homolegs als de tirosina-Kinases a planaria
Garcia Fernàndez, Jordi ; Riutort, Marta ; Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume ; Burgaya i Márquez, Ferran
Matèries:   Dugesia tigrina (Planària) - Genètica

p. 9
Citació bibliogràfica

Amplificació de seqüències "Pou-Box" a Planària
Muñoz Mármol, Ana Mar ; Garcia Fernàndez, Jordi ; Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume
Matèries:   Planària

P. 10
Citació bibliogràfica

Caracterització molecular d'un possible receptor proteic per la toxina botulínica present a l'òrgan elèctric del peix Torpedo marmorata
Marsal, Jordi ; Herreros, Judit ; Canals Coll, Josep Maria ; Blasi i Cabús, Joan ; Ruiz Ávila, Luis
Matèries:   Peixos - Genètica
Toxina botulínica - Receptors

P. 11
Citació bibliogràfica

Amplificació, seqüenciació, evolució i funció de regions promotores dels gens de protamina P1 de mamífers
Queralt, Rosa ; Oliva, Rafael
Matèries:   Seqüència de nucleòtids
Oligonucleòtids
Protamines
Mamífers

P. 12 - 15
Citació bibliogràfica

Seqüenciació directa de l'exó 17 del gen de la proteïna amiloide implicat en la malaltia d'Alzheimer familiar
Adroer Martori, Rosa ; Oliva, Rafael ; López-Acedo, Cristina
Matèries:   Proteïnes - Metabolisme
Alzheimer, Malaltia d'

P. 16 - 19
Citació bibliogràfica

Sessió 2: Regulació gènica

Estudio de la expresión del promotor del gen α-1 de la tubulina del maiz
Puigdomènech i Rosell, Pere ; Rigau Lloveras, Joan ; Capellades, M. ; Torres, M. A.
Matèries:   Tubulina
Blat de moro - Genètica

P. 21
Citació bibliogràfica

Sessió 1: Caracterització gènica

Regulation of the maize aba-responsive gene rab 28 in the plant development and water stress
Niogret, Marie Françoise ; Pagès, Montserrat ; Pla de Solà-Morales, Maria
Matèries:   Blat de moro - Genètica

P. 22
Citació bibliogràfica

Sessió 2: Regulació gènica

Implicació del calci en la resistència al metotrexat
Noé Mata, Verónica ; Ciudad, Carles Julià
Matèries:   Calci - Metabolisme
Metotrexat

P. 23 - 26
Citació bibliogràfica

Estudi dels elements responsables de la regulació transcripcional en el promotor del gen de la β-FoF1 ATP sintetasa mitocondrial
Villarroya Gombau, Francesc ; Viñas Folch, Octavi ; Iglesias, Roser ; Mampel Astals, Teresa ; Giralt Oms, Marta ; Martín, Inmaculada
Matèries:   Trifosfatasa d'adenosina

P. 27
Citació bibliogràfica

Regulació multihormonal de la transcripció del gen de l'HMG-Coa sintasa mitocondrial en experiments de transfecció transitoria en cel·lules de Hepatoma
Gil Gómez, Gabriel ; Haro, Diego ; Ayte del Olmo, José ; Ortiz, José Antonio
Matèries:   Sintasa (Enzims)

P. 28
Citació bibliogràfica

Regulación de la expresión del gen achaete de D. melanogaster
Martinez, Carmen ; Modolell, Juan
Matèries:   Sistema nerviós

P. 29
Citació bibliogràfica

Repressió del gen de la Histona H5 per un factor d'eritrocits que s'uneix a la regió d'inici de la transcripció
Ruiz-Carrillo, A. ; Gómez-Cuadrado, A. ; Rousseau, S. ; Renaud, J.
Matèries:   Hematies

P. 30
Citació bibliogràfica

Efecte de les convulsions limbiques sobre l'expressió de tres factors neurotròfics: NGF, BDNF i NT3 a l''hipocamp de rata. Comparació entre diferents models experimentals d'epilepsia
Rocamora Ibars, Nativitat ; Mengod, Guadalupe ; Palacios, José Maria
Matèries:   Neurotransmissors
Rates (Animals de laboratori)
Epilèpsia

P. 31
Citació bibliogràfica

Sessió 3: Anàlisi i diagnosi gènetics

Análisis genético del déficit congénito de proteina C asociado a patología trombótica
Estivill i Pallejà, Xavier ; Sala, Núria ; Sòria i Garcia, Joan-Miquel ; Fontcuberta Boj, Jordi Adolf
Matèries:   Trombosi
Proteïna C - Deficiència

P. 33
Citació bibliogràfica

Contribució del polimorfisme genètic de l'Apo A-1 en les malalties cardiovasculars
Castells i Garangou, Antoni ; Hurtado, I. ; Gracia, V. ; Castañeiras, M. J. ; Pintó, X. ; Montañés, M. T. ; Fiol, C.
Matèries:   Polimorfisme genètic
Malalties cardiovasculars

P. 34 - 36
Citació bibliogràfica

Utilització de microsatèl·lits per a diagnòstics de paternitat
Estivill i Pallejà, Xavier ; Banchs, M. Isabel ; Volpini, V. ; Fuentes, J. J.
Matèries:   Paternitat - Proves

P. 37
Citació bibliogràfica

Detecció del DNA de virus de la Hepatitis B per reacció en cadena de la polimerasa (PCR): comparació amb la hibridació molecular
Rodés i Teixidor, Joan ; Vidal i Tort, J. ; López-Labrador, F. X. ; Jimenez de Anta, Maria Teresa ; Sánchez Tapias, José M. ; Costa, J.
Matèries:   Hepatitis B
ADN
Reacció en cadena de la polimerasa

P. 38 - 40
Citació bibliogràfica

Utilitat d'una tècnica simple de PCR per a la detecció de DNA del virus de la Hepatitis B en la Hepatitis crònica B
Rodés i Teixidor, Joan ; Vidal i Tort, J. ; López-Labrador, F. X. ; Jimenez de Anta, Maria Teresa ; Sánchez Tapias, José M. ; Costa, J.
Matèries:   Hepatitis B
Reacció en cadena de la polimerasa
Hepatitis crònica activa

P. 41
Citació bibliogràfica

Mapage y localización del gen de la enfermedad de Norrie
Estivill i Pallejà, Xavier ; Banchs, M. Isabel ; Volpini, V. ; Fuentes, J. J.
Matèries:   Norrie, Malaltia de

P. 42
Citació bibliogràfica


Aplicación del método de Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) en la diagnosis gènica y la identificación de nuevas mutaciones en el gen de la fibrosis quística
Estivill i Pallejà, Xavier ; Chillón, Miguel ; Nunes, Virginia
Matèries:   Fibrosi quística

P. 44 - 46
Citació bibliogràfica

De YACs a cosmids: nova estratègia aplicada al mapatge de la regió centromerica del cromosoma Y humà
Bayés, Mònica ; Tyler-Smith, Chris
Matèries:   Cromosomes humans
Gens - Mapatge

P. 47
Citació bibliogràfica

Sessió 4: Anàlisi de macromolècules

Caracterització de dos anticossos monoclonals contra la lipoproteïna lipasa bovina
Vilella Cuadrada, Elisabet ; Fernández, Mar ; Vilaró i Coma, Senén
Matèries:   Anticossos monoclonals
Lipoproteïnes
Bestiar boví

P. 49
Citació bibliogràfica

Purificació preparativa de l'arginina quinasa pel seu estudi cristal·logràfic
Vega Fernández, M. Cristina ; Coll, Miquel
Matèries:   Arginina

P. 50
Citació bibliogràfica

Seqüenciació de la protamina P2 de Monodonta turbinata: estratègia i resultats
Sautière, Pierre ; Daban i Marín, Montserrat ; Chiva i Royo, Manuel
Matèries:   Protamines

P. 51
Citació bibliogràfica

Dinàmica molecular com a eina per al disseny de mutants de proteïnes: Aplicació a l'estudi comparatiu de l'inhibidor proteic de la carboxipeptidasa A de la patata i dels seus mutants Pro36GIy i Tyr37Phe
Molina, Miguel A. ; Avilés Puigvert, Francesc Xavier ; Oliva, Baldomero ; Daura Ribera, Xavier ; Canals, Francesc ; Querol Murillo, Enric ; Marino, Cristina
Matèries:   Mutació (Biologia)
Patates
Proteïnes - Investigació

P. 52 - 55
Citació bibliogràfica

Anàlisi cristal·logràfic de l'enzim glutation S transferasa
Coll, Miquel ; García Sáez, Isabel
Matèries:   Enzims

P. 56
Citació bibliogràfica

Estudis cristal·logràfics de derivats químics de ribonucleasa A
Cuchillo i Foix, Claudi M. ; Boqué, Lluís ; Fita Rodríguez, Ignacio ; Vilanova Brugués, Maria
Matèries:   Ribonucleases
Bestiar boví

P. 58
Citació bibliogràfica

Estudi per dinàmica molecular de la zona central del loop antigenic del virus de la febre aftosa (Serot. C- Soca Santa Pau). Influència del model de solvatació
Vega Fernández, M. Cristina ; Alemán Llansó, Carles ; Pérez González, Juan Jesús
Matèries:   Glossopeda
Glossopeda - Aspectes immunològics

P. 59 - 62
Citació bibliogràfica


Estructura "in vitro" de secuencias teloméricas en DNA superhelicoidal
Huertas, Dori ; Azorín Marín, Ferran
Matèries:   ADN - Estructura

P. 64
Citació bibliogràfica

Clonatge de DNA nucleosomal. Reaccions de les histones amb el DNA monocadena
Daban Balañá, Joan-Ramon ; Fernàndez-Busquets, Xavier
Matèries:   Proteïnes
ADN

P. 65 - 67
Citació bibliogràfica

Sessió 6: Expressió gènica

Construcción, clonación y expresión de un gen sintético para el inhibidor de carboxipeptidasa de patata
Molina, Miguel A. ; Avilés Puigvert, Francesc Xavier ; Oliva, Baldomero ; Daura Ribera, Xavier ; Canals, Francesc ; Querol Murillo, Enric ; Marino, Cristina
Matèries:   Gens - Clonació
Carboxipeptidases

P. 69 - 72
Citació bibliogràfica

Clonatge d'un cDNA de ronyó que indueix, en oocits de xenopus, el sistema bO,+ de transport d'aminoàcids, una nova gfamília de transportadors d'aminoàcids a mamífers
Biber, Jürg ; Chillarón Chaves, José Julio ; Bertrán Comulada, Joan ; Palacín, Manuel ; Zorzano, Antonio ; Magagnin, Simona ; Testar, Xavier ; Werner, Andreas ; Murer, Heini
Matèries:   Gens - Clonació
Ronyons

P. 73
Citació bibliogràfica

Obtención de mutantes de la Procarboxipeptidasa B de Pancreas Porcino en su Segmento de Activación
Avilés Puigvert, Francesc Xavier ; Catasús, Lluís ; Villegas, V. ; Vendrell, J.
Matèries:   Mutació (Biologia)
Reacció en cadena de la polimerasa

P. 74 - 76
Citació bibliogràfica

Activació transcripcional del gen de la histona H1º al SNC de ratolins transgènics
Suau, Pere ; Jorcano, Jose Luis ; Alonso, A. ; Monzó, Mariano ; Ponte, Imma
Matèries:   Ratolins
Histones H1

P. 77
Citació bibliogràfica

Sessió 6: Expressió Gènica

Utilització de vectors d'expressió en E.coli pel clonatge de regions variables d'anticossos
Piulats, Josep Maria ; Rosell Vives, Elisabet ; Gómez Roig, Alícia
Matèries:   Anticossos
Gens - Clonació
Reacció en cadena de la polimerasa

P. 78 - 81
Citació bibliogràfica

Canvis a l'expressió dels gens I i II de la calmodulina en el cervell de rata produïts pel neurotòxic Lindane
Tusell, Josep Maria ; Barrón, Sónia ; Serratosa, Joan
Matèries:   Calmodulina

P. 82 - 85
Citació bibliogràfica

Expressió gènica del sistema bO,+ de transport d¡aminoàcids (rbat) : ontogenia, diabetis i dejuni
Bertrán Comulada, Joan ; Palacín, Manuel ; Zorzano, Antonio ; Castelló, Anna ; Furriols Espona, Marc ; Testar, Xavier
Matèries:   Diabetis - Investigació
ADN - Estructura

P. 37
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària