IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 28184
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióVolum: 9-10 (2006-2007)
Data d´edició: 2007
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 529 p. ; 21 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Memòria i fonts orals en història de l'educació


Memòria i oblit en la història de la educació = Memory and oblivion in the history of education
Fernández Soria, Juan Manuel
Matèries:   Franquisme i educació - Espanya
Mots clau: història de l’educació, Espanya, Segona República, franquisme, memòria, història i oblit, depuració.
Keywords: history of education, Spain, Second Republic, Francoism, memory, history and oblivion, refinement.

P. 11-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Possibilitats i riscs de les fonts orals en la investigació historicoeducativa = Possibilities and risks of oral sources in historic and educational research
Agulló Díaz, María del Carmen
Matèries:   Història oral
Educació - Història - Fonts
Mots clau: fonts orals, mètode biogràfic, històries de vida, metodologia, memòria escolar.
Keywords: oral sources, biographic method, stories of life, methodology, school memory.

P. 27-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Reconstrucció de la memòria escolar a través de les autobiografies = The reconstruction of school memory through autobiographies
Suárez Pazos, Mercedes
Matèries:   Història oral
Autobiografies
Educació - Història - Fonts
Mots clau: autobiografies, memòria escolar, càstigs escolars, història oral.
Keywords: autobiographies, school memory, school punishment, oral history.

P. 40-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudis

Pensament i pràctiques de les dones sobre l'educació femenina : un recorregut a través del temps = Women's thought and practices on women's education : a journey through time
Cabaleiro Manzanedo, Julia
Matèries:   Dones - Educació - Història
Mots clau: història, saber, educació, dones, genealogia.
Keywords: history, knowledge, education, women, genealogy.

P. 50-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dimensió lúdica i jocs motrius a les rondalles mallorquines = Recreational dimension and motor function games in tales from Majorca
Aguiló i Sabater, Joan Gabriel
Matèries:   Jocs infantils
Contes populars mallorquins
Mots clau: antropologia, jocs, motricitat, rondalles, Mallorca.
Keywords: anthropology, games, motor functions, tales, Majorca.

P. 70-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Paideia i cura de si en els Diàlegs de Plató = Paideia and self-care in Plato's Dialogues
Calvo Ortega, Francesc
Matèries:   Plató. Diàlegs
Educació - Grècia - Història
Mots clau: història de la pedagogia, Grècia clàssica, Plató, paideia, virtut.
Keywords: history of pedagogy, Classic Greece, Plato, paideia, virtue.

P. 93-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una Pedagogia per a temps de crisi : el deixant formatiu de l'hel·lenisme = Pedagogy for a time of crisis : the training aspect of Hellenism
Vilafranca i Manguán, Isabel
Matèries:   Hel·lenisme
Educació - Història
Epicureisme
Estoïcisme
Mots clau: història de l’educació, hel·lenisme, estoïcisme, epicureisme, cristianisme, paideia Christi.
Keywords: history of education, Hellenism, stoicism, Epicureanism, Christianity, paideia Christi.

P. 110-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Ensenyament als pobles del Baix Llobregat a mitjan segle XIX i la seva adequació a la Llei Moyano (1857): l'informe Barnoya = Teaching in the towns and villages of Baix Llobregat in the mid-19th Century and its adaptation to the Moyano Law (1857): The Barnoya report
Barrasa Pinedo, Josep Lluís ; Calero Grillo, Rosario
Matèries:   Educació - Baix Llobregat - S. XIX
Ensenyament - Dret i legislació - Espanya - 1857
Mots clau: història de l’educació, ensenyament primari, Llei Moyano, Baix Llobregat.
Keywords: history of education, primary teaching, Moyano Law, Baix Llobregat.

P. 127-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume Isern i la seva incidència en l'ensenyament de cecs i de la música al Mataró vuitcentista = Jaume Isern and his influence in the teaching of the blind and music in the Mataró of the nineteenth Century
Gurrera i Lluch, Montserrat
Matèries:   Cecs - Educació - Mataró - S. XIX
Música - Ensenyament - Mataró - S. XIX
Mots clau: història de l’educació especial, segle XIX, Mataró, música, cecs, discapacitats, Jaume Isern.
Keywords: history of special education, 19th Century, Mataró, music, the blind, the disabled, Jaume Isern.

P. 168-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Colònies escolars: anàlisi històrica d'una aventura pedagògica (1876-1920) = School summer camps: historical analysis of a pedagogical adventure (1876-1920)
Cambeiro, Juan Andrés
Matèries:   Colònies de vacances - Història
Colònies de vacances - Espanya - 1876-1920
Mots clau: colònies escolars, higiene, salut, educació física, educació en la natura.
Keywords: school summer camps, hygiene, health, physical education, education in nature.

P. 193-243
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Biblioteques i cases de cultura de "la Caixa" a les Illes Balears (1929-1999) = The libraries and cultural centres of "la Caixa" in the Balearic Islands (1929-1999)
Pastor i Homs, Immaculada ; Fernández i Bennassar, M. Carmen
Matèries:   Biblioteques públiques - Illes Balears - S. XX
Mots clau: lectura, biblioteques, Balears, “la Caixa”.
Keywords: reading, libraries, Balearics, “la Caixa”.

P. 244-269
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Presència d'un psicòleg exiliat: Werner Wolff a Barcelona (1933-1936) = Presence of an exiled psychologist: Werner Wolff in Barcelona (1933-1936)
Moreu Calvo, Ángel C.
Matèries:   Wolff, Werner
Psicòlegs - Alemanya - S. XX
Psicologia - Alemanya - S. XX
Mots clau: psicopedagogia, història de la psicopedagogia, psicologia alemanya, psicologia de la forma, psicoanàlisi, etnopsicologia, segle XX, Werner Wolff.
Keywords: psychopedagogy, history of psychopedagogy, German psychology, psychology of form, psychoanalysis, ethnopsychology, 20th Century, Werner Wolff.

P. 270-283
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Institut Obrer de Barcelona (desembre 1937-gener 1939) = The Institut Obrer [The Workers' Institute of Barcelona (December 1937-January 1939)
Monés i Pujol-Busquets, Jordi
Matèries:   Institut Obrer (Barcelona)
Ensenyament tècnic - Catalunya - Història - 1937-1939
Mots clau: educació secundària, batxillerat, ensenyament tècnic, Segona República, instituts obrers, Institut Obrer de Barcelona.
Keywords: secondary and higher education, technical teaching, Second Republic, workers’ institutes, Institut Obrer de Barcelona.

P. 284-313
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Reformes educatives a Mèxic al segle XX i els reptes de l'equitat = Educational reforms in Mexico in the 20th Century and the challenges of equality
Camacho Sandoval, Salvador
Matèries:   Reforma de l'educació - Mèxic - S. XX
Mots clau: història de l’educació, educació bàsica, equitat educativa, política educativa, Llatinoamèrica, Mèxic.
Keywords: history of education, basic education, equality in education, educational policy, Latin America, Mexico.

P. 314-333
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Textos i documents

El Sentit de l'humanisme = The meaning of humanism / transcripció i presentació d'Albert Esteruelas i Teixidó
Curtius, Ernst Robert ; Esteruelas i Teixidó, Albert
Matèries:   Pedagogia
Humanisme

P. 336-345
Citació bibliogràfica Text completText complet

Exposicions

«Educació, municipis i República» = «Education, municipalities and the Republic»
Valls i Montserrat, Ramona
Matèries:   Educació - Catalunya - Història - 1931-1939 - Exposicions

P. 348-351
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cinema i història de l'educació

Sophie Scholl i La Rosa Blanca : resistència i testimoni dels estudiants de l'Alemanya nazi = Sophie Scholl and Die wieβe Rose : resistance and testimony of students in Nazi Germany
Laudo Castillo, Xavier
Matèries:   Weisse Rose (Grup de resistència)
Moviment antinazi - Alemanya

P. 354-365
Citació bibliogràfica Text completText complet

Museografia i patrimoni educatiu

Activar el patrimoni educatiu: de la memòria a la identitat pedagògica = Activating educational heritage: from memory to pedagogical identity
Collelldemont Pujadas, Eulàlia ; Torrents Buxó, Jacint
Matèries:   Educació - Museus
Mots clau: museus pedagògics, patrimoni educatiu, memòria i identitat pedagògica, política educativa, gestió del patrimoni.
Keywords: pedagogical museums, educational heritage, pedagogical memory and identity, educational policy, heritage management.

P. 368-381
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Altres


Dades dels col·laboradors d'aquest número

P. 525-529
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària