IEC Portal de publicacions > Col·leccions bibliogràfiques

Referència: 61122


La ciència en català : des del segle XIII fins avui [Recurs electrònic] / Miquel-Àngel Sánchez Fèrriz i Rosa Mateu (curadors)

Data d'edició: 2018
Descripció física: 121 p. : il·l.
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Terminologia
ISBN: 978-84-9965-420-1
Col·lecció: Memòries de la Societat Catalana de Terminologia ; 6
Editorial: IEC

Obra digital
Índex  

Altres

Abreviacions emprades pels autors

P. 7-8
Citació bibliogràfica Text complet Text complet


Estudis i projectes

Origen i perspectives de les llengües mitjanes acadèmiques: alguns reptes i paradoxes
Vila i Moreno, F. Xavier
Matèries:   Ciència - Llenguatge
Multilingüisme
Mots clau: llengua acadèmica, llengua franca acadèmica, política lingüística a la universitat, llengua de la ciència, política universitària.
Keywords: academic language, academic lingua franca, university linguistic policy, science language, university policy.

P. 13-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

La Revista de Física, de la recerca a la divulgació d'alt nivell
Àlvarez, F. Xavier
Matèries:   Física - Revistes
Societat Catalana de Física - Revistes
Física - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: física, recerca, Revista de Física, difusió del coneixement, Recursos de Física, divulgació del coneixement, referència prospectiva, divulgació avançada, Horitzó 2020.
Keywords: physics, research, Revista de Física (Physics Journal), spreading of knowledge, Recursos de Física (Physics Resources), dissemination of knowledge, prospective reference, advanced dissemination, Horizon 2020.

P. 37-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Les llengües en la recerca universitària: obtenció d'indicadors i estratègies de promoció del català en les publicacions
Casals Andreu, David
Matèries:   Indicadors lingüístics
Serveis lingüístics
Tesis i dissertacions acadèmiques
Ciència - Llenguatge
Català - Investigació - Catalunya
Mots clau: indicadors lingüístics, obtenció de dades, metodologia, llengua de les tesis, tesis en dues llengües, llengua de publicacions de recerca, promoció del català en les publicacions de recerca, divulgació de les publicacions de recerca en català, ús del català en la transferència de coneixement (a la societat), plans de llengües universitaris, Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).
Keywords: language indicators, data acquisition, methodology, language of theses, theses in two languages, research publications languages, promotion of Catalan in research publications, dissemination of research publications in Catalan, use of Catalan in knowledge transfer (to society), university language schemes, Theses and Dissertations Online (TDX, Tesis Doctorals en Xarxa).

P. 43-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Des de la universitat, què podem aportar els lingüistes a la ciència en català?
Castells Quintana, Núria
Matèries:   Ciència - Llenguatge
Comunicació científica
Lingüistes
Mots clau: universitat, qualitat lingüística, treballs acadèmics, comunicació científica, terminologia, recursos lingüístics, llenguatge especialitzat, recerca en català, textos científics redactats en català.
Keywords: university, linguistic quality, academic works, scientific communication, terminology, linguistic resources, specialized language, research in Catalan, scientific texts written in Catalan.

P. 51-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet


Bonificatiu, bonificable, bonificar: Ramon Llull i la terminologia
Badia i Pàmies, Lola
Matèries:   Ciència - Terminologia
Llull, Ramon - Llenguatge
Mots clau: terminologia científica i tècnica, terminologia lul·liana.
Keywords: scientific and technical terminology, Lullian terminology.

P. 71-73
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Errors d'edició, dels manuscrits als diccionaris: exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan)
Carré, Antònia
Matèries:   Medicina medieval - Lexicografia
Mots clau: errors d?edició, obres mèdiques medievals, manuscrits, diccionaris, misser Joan.
Keywords: publishing errors, mediaeval medical works, manuscripts, dictionaries, Misser Joan.

P. 75-77
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

El lèxic tècnic de la traducció catalana de l'Opus agriculturae de Pal·ladi: una aproximació als llibres de "grammàtica" i "medicina"
Sebastian, Raimon
Matèries:   Pal·ladi. Opus agriculturae - Traduccions al català - S. XIV
Mots clau: lèxic tècnic, Opus agriculturae, Pal·ladi, Ferrer Saiol, llibres de gramàtica i medicina.
Keywords: technical vocabulary, Opus agriculturae, Palladius, Ferrer Saiol, grammar and medicine books.

P. 79-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

El llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura
Gimeno Betí, Lluís
Matèries:   Veterinària - Terminologia
Arxiu de la Societat Castellonenca de Cultura - Manuscrits
Mots clau: manuscrit gòtic, vocabulari de menescalia, estudi lingüístic, adscripció geogràfica, datació.
Keywords: Gothic manuscript, veterinary vocabulary, linguistic study, geographical ascription, dating.

P. 83-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

L'aportació del Gazophylacium catalano-latinum, de Joan Lacavalleria, a la terminologia catalana
Montalat Buscató, Pere
Matèries:   Lacavalleria, Joan. Gazophylacium catalano-latinum
Mots clau: diccionari català-llatí Gazophylacium catalano-latinum, Joan Lacavalleria, transferència semàntica, naturalització semàntica, formació terminològica.
Keywords: Catalan-Latin dictionary Gazophylacium catalano-latinum, Joan Lacavalleria, semantic transference, semantic naturalisation, terminological formation.

P. 87-90
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Crònica dels cursos 2014-2015 i 2015-2016

XII Jornada de la SCATERM: "Presència del català en l'espai cientificotècnic. Quina terminologia tenim, sense textos especialitzats?"
Matèries:   Terminologia - Congressos

P. 93-96
Citació bibliogràfica Text complet Text complet
Premi de la Societat Catalana de Terminologia 2014
Matèries:   Societat Catalana de Terminologia - Premis

P. 103-105
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Crònica del curs 2016-2017

XIII Jornada de la SCATERM: "La terminologia abans de la Terminologia: del segle XIII al XVII"
Matèries:   Terminologia - Congressos

P. 109-112
Citació bibliogràfica Text complet Text complet


Balanç o conclusions de la XIII Jornada
Cifuentes i Comamala, Lluís
Matèries:   Terminologia - Congressos

P. 115-117
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Crònica de la XIII Jornada
Montané March, M. Amor

P. 119-120
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Dades de l´usuari/ària