IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 53243
Treballs de sociolingüística catalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 23 : La Sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 503 p. il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Article in memoriam sobre el llegat de M. Teresa Turell
Boix Fuster, Emili ; Cicres, Jordi
Matèries:   Turell, Maria Teresa - Necrologia

P. 13-18
Citació bibliogràfica Text completText complet

Secció monogràfica : La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana

Introducció. Les diferents mirades del variacionisme en la tradició catalana
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Llenguatge i llengües - Variació
Sociolingüística - Catalunya

P. 21-24
Citació bibliogràfica Text completText complet

Retrospectiva del model labovià de variació lingüística del català
Turell Julià, M. Teresa
Matèries:   Català - Variació
Llenguatge i llengües - Variació
Labov, William - Activitat professional - Lingüística
Mots clau: variació lingüística, canvi lingüístic, sociolingüística quantitativa, model labovià, recerca variacionista, català.
Keywords: language variation, linguistic change, quantitative sociolinguistics, Labovian model, variationist research, Catalan.

P. 25-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental
Valls i Alecha, Esteve
Matèries:   Llenguatge i llengües - Variació
Català nord-occidental - Morfologia
Català nord-occidental - Variació
Català - Dialectes - Catalunya
Català nord-occidental - Fonologia
Mots clau: sociolingüística de la variació, dialectometria, canvi fonològic, canvi morfològic, català nord-occidental.
Keywords: sociolinguistic variation, dialectometry, phonological change, morphological change, north-western Catalan.

P. 57-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Convergència lingüística: possible retardador del procés de gramaticalització
Illamola Gómez, Cristina
Matèries:   Llengües en contacte - Catalunya
Castellà - Gramàtica comparada - Català
Mots clau: convergència lingüística, gramaticalització, contacte de llengües, expressions de futur, català, castellà.
Keywords: linguistic convergence, grammaticalization, language contact, future expressions, Catalan, Spanish.

P. 81-101
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Variació lingüística a la Governació d'Oriola
Montoya Abat, Brauli ; Mas i Miralles, Antoni
Matèries:   Català - Variació - S. XVI/XVII
Sociolingüística - Oriola (País Valencià) - S. XVI/XVII
Mots clau: sociolingüística històrica, regles variables, llengua catalana, canvi lingüístic, Governació d’Oriola.
Keywords: historical sociolinguistics, variable rules, Catalan language, linguistic change, Governació d’Oriola.

P. 103-115
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Vocals tòniques del lleidatà en entorns multilingües
Carrera i Sabaté, Josefina
Matèries:   Català nord-occidental - Variació
Català nord-occidental - Fonètica
Multilingüisme - Lleida
Mots clau: fonètica articulatòria, variacionisme, L1, L2, L3, multilingüisme.
Keywords: articulatory phonetics, variationism, L1, L2, L3, multilingualism.

P. 117-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Variació fònica al català de Barcelona: l'accent xava
Ballart Macabich, Jordi
Matèries:   Català oriental - Fonètica
Català oriental - Fonologia - Variació
Català - Dialectes - Barcelona - Fonologia
Mots clau: variació lingüística, català xava, variable lingüística, variable social, prestigi, Barcelona.
Keywords: language variation, xava Catalan, linguistic variable, social variable, prestige, Barcelona.

P. 133-151
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès. Interpretació i anàlisi quantitativa de la variació
Cabrera i Callís, Maria
Matèries:   Alguerès - Fonètica
Canvi lingüístic - Alguer (Itàlia)
Llenguatge i llengües - Variació
Mots clau: alguerès, rotacisme, canvi lingüístic, variacionisme, sociofonètica.
Keywords: Algherese Catalan, rhotacism, linguistic change, variationism, sociophonetics.

P. 153-175
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

L'Ensenyament en català a la Catalunya del Nord: primer pas per a una eventual reversió sociolingüística
Cabrera i Callís, Maria ; Baylac-Ferrer, Alà
Matèries:   Català - Ensenyament - Catalunya del Nord
Sociolingüística - Catalunya del Nord
Mots clau: substitució lingüística, política lingüística, ensenyament bilingüe, ensenyament del català, marc legal, llengües regionals, llengües minoritàries, reversió lingüística, sociolingüística a la Catalunya del Nord.
Keywords: language shift, language policy, bilingual education, Catalan teaching, legal framework, regional languages, minority languages, linguistic reversal, Northern Catalonia sociolinguistics.

P. 179-204
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"L'Idioma que ens connecta a tots". Els discursos sobre l'aprenentatge de l'anglès dels adolescents de Mataró
Flors Mas, Avel·lí
Matèries:   Anglès - Ensenyament secundari - Mataró
Multilingüisme - Catalunya
Mots clau: ideologies lingüístiques, anglès, globalització, multilingüisme, anàlisi del discurs, Catalunya.
Keywords: language ideologies, English, globalization, multilingualism, discourse analysis, Catalonia.

P. 205-233
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una Llengua en estat d'excepció: dades, discursos i perspectives de futur al voltant de ls substitució lingüística a Castelló de la Plana
Conill Ripollès, Josep J. ; Salomé, Anna
Matèries:   Substitució lingüística - Castelló de la Plana (País Valencià)
Català - Castelló de la Plana (País Valencià : Província) - Aspectes socials
Mots clau: Castelló de la Plana, costumisme, estat d’excepció, festa, folklore, habitus lingüístics, hegemonia política, identitat, provincianisme, substitució lingüística.
Keywords: Castelló de la Plana, local customs, state of emergency, celebrations, folklore, linguistic habitus, political hegemony, identity, provincialism, linguistic substitution.

P. 235-268
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Recerca sobre normativa: proposta general
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Català - Normativització
Planificació lingüística - Catalunya
Lingüística aplicada
Mots clau: aproximació interdisciplinària, avaluació de la planificació lingüística de corpus, lingüística aplicada, normativa lingüística, planificació lingüística de corpus.
Keywords: interdisciplinary approach, evaluation of linguistic corpus planning, applied linguistics, linguistic prescription, linguistic corpus planning.

P. 269-286
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Adopció d'actituds lingüístiques: un estudi transversal sobre les actituds vers el català en adolescents de Catalunya i la Franja
Ubalde, Josep
Matèries:   Català - Ús - Aspectes socials
Català - Ús - Catalunya
Català - Franja de Ponent - Ús
Mots clau: actituds vers el català, Catalunya i la Franja, regressió lineal, mesures d’importància de les variables.
Keywords: attitudes towards Catalan, Catalonia and La Franja, linear regression, variable importance measures.

P. 287-302
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Llengua d'ús principal de les xarxes socials dels infants bilingües inicials: anàlisi desl factors intervinents
Areny i Cirilo, Maria Dolors
Matèries:   Català - Educació primària
Bilingüisme en els infants
Mots clau: llengües en contacte, xarxes socials, bilingües inicials, llengua inicial, llengua d’identificació, etapa de socialització primària, usos lingüístics declarats.
Keywords: languages in contact, social networks, initially bilingual, first language, language of identity, stage of primary socialization, reported language use.

P. 303-341
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Rus com a lingua franca als estats postsoviètics
Cabal Guarro, Miquel
Matèries:   Rus - Ús - Rússia (Federació)
Rus - Aspectes socials
Mots clau: llengua russa, lingua franca, sociolingüística postsoviètica, identitat russa.
Keywords: Russian language, lingua franca, post-Soviet sociolinguistics, Russian identity.

P. 343-373
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"M'encantaria poder venir a l'estadi a jugar contra el meu equip": dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola
Nogué Serrano, Neus
Matèries:   Guardiola, Pep - Intervius
Identitat col·lectiva
Goffman, Erving
Mots clau: dixi de persona, identitat, rol participatiu, marc participatiu.
Keywords: person deixis, identity, participation role, participation framework.

P. 375-389
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Orígens, llengües i motivacions dels pares d'alumnes de l'ensenyament en català a la Catalunya del Nord
Peix, Rita Mots clau: Catalunya del Nord, escola primària, paritat d’horaris, immersió, pares i mares d’alumnes, orígens, llengües, motivacions, plurilingüisme.
Keywords: Northern Catalonia, primary school, balanced bilingual program, immersion, origins, languages, parents, motivations, plurilingualism.

P. 391-406
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Llengua inicial i llengua amb progenitors. Una mateixa realitat o dues variables diferents?
Tenorio Segarra, Xavier
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional
Mots clau: transmissió lingüística intergeneracional, llengua inicial, llengua amb progenitors, usos familiars, anàlisi exploratòria.
Keywords: intergenerational language transmission, first language, language with parents, family uses, exploratory analysis.

P. 407-426
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"És com saber informàtica": les ideologies lingüístiques legitimadores del català i l'estonià en l'era de la globalització
Soler Carbonell, Josep
Matèries:   Globalització - Aspectes socials
Català - Ús - Aspectes socials
Estonià - Ús - Aspectes socials
Mots clau: ideologies lingüístiques, globalització, català, estonià, llengües mitjanes.
Keywords: language ideologies, globalization, Catalan, Estonian, medium-sized languages.

P. 427-444
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Homenatge a Pêr Denez, defensor de la llengua i la cultura bretones
Berthelot, Martine
Matèries:   Denez, Pêr - Homenatges

P. 445-461
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenyes

Vila i Moreno, F. Xavier 8ed.) (2012). Posar-hi la base: usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: IEC. Xarxa CRUSCAT.
Fabà Prats, Albert
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 463-470
Citació bibliogràfica Text completText complet

Xarxa CRUSCAT (2012). Informe sobre la situació de la llengua catalana (2011). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. 161 p.
Tenorio Segarra, Xavier ; Ubalde Buenafuente, Josep
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 471-474
Citació bibliogràfica Text completText complet

Laborda, Xavier (2012). De retòrica: La comunicació persuasiva. Barcelona: Editorial UOC. 115 p.
Bernat i Baltrons, Francesc

P. 475-480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vila, F. Xavier (ed.) (2012). Survival and development of language communities: Prospects and challenges. Bristol: Multilingual Matters. 218 p.
Soler Carbonell, Josep
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 481-486
Citació bibliogràfica Text completText complet

Terborg, Roland; García Landa, Laura (coord.) (2011). Muerte y vitalidad de las lenguas indígenas y las presiones sobre sus hablantes. Mèxic D. F.: Universidad Nacional Autònoma de México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 285 p.
Soler Carbonell, Josep
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 487-492
Citació bibliogràfica Text completText complet

Viladot Presas, Maria Àngels (2012). Comunicación y grupos sociales. Barcelona: UOC. 241 p.
Güell, Casilda
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 493-497
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria

Memòria d'activitats del 2012
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 499-503
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària