IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 66047
Revista catalana de dret privatVolum: 22 : 2020
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 256 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres

En record del Dr. Antoni Mirambell i Abancó
Pozo Carrascosa, Pedro del
Matèries:   Mirambell i Abancó, Antoni - Necrologia

P. 7
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estudis

Integració contractual de clàusules abusives: el cas de la clàusula de venciment anticipat en préstecs hipotecaris
Milà Rafel, Rosa
Matèries:   Clàusules (Dret)
Préstecs hipotecaris - Dret i legislació
Mots clau: clàusules abusives, integració contractual, nul·litat, venciment anticipat, préstec hipotecari, Directiva 93/13.
Keywords: unfair terms, contract integration, contract annulment, accelerated repayment, mortgage loan contract, Directive 93/13.
Palabras clave: cláusulas abusivas, integración contractual, nulidad, vencimiento anticipado, préstamo hipotecario, Directiva 93/13.

P. 11-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La reforma de l'obligació d'oferir una proposta de lloguer social i altres novetats del Decret Llei 17/2019. Una anàlisi des del dret privat
Esteve Alguacil, Laura ; Elizalde Salazar, Idoia
Matèries:   Dret a l'habitatge - Catalunya
Habitatge - Dret i legislació - Catalunya
Mots clau: dret a l’habitatge, mesures urgents, lloguer social, habitatge buit.
Keywords: right to adequate housing, urgent measures, rented social housing, empty dwelling.
Palabras clave: derecho a la vivienda, medidas urgentes, alquiler social, vivienda vacía.

P. 39-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Reflexions escoceses sobre la successió intestada del cònjuge o parella estable en el dret civil de Catalunya
Vaquer Aloy, Antoni
Matèries:   Herències i successions - Catalunya
Fideïcomís
Unions estables de parella - Catalunya
Matrimoni - Catalunya
Mots clau: Catalunya, successió intestada, cònjuge o convivent, fideïcomís de residu.
Keywords: Catalonia, intestate succession, spouse or partner, fideicomissum residui.
Palabras clave: Cataluña, sucesión intestada, cónyuge o conviviente, fideicomiso de residuo.

P. 77-105
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La conformitat del dret català al dret europeu en matèria de contractació amb consumidors: els efectes en cas de dret no conforme
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Contractes - Unió Europea, Països de la
Contractes - Catalunya
Mots clau: dret civil català, transposició de directives, interpretació, eficàcia directa, contractes a distància, contractes fora d’un establiment mercantil.
Keywords: Catalan civil law, transposition of directives, interpretation, direct effect, distance contracts, off-premises contracts.
Palabras clave: derecho civil catalán, transposición de directivas, interpretación, eficacia directa, contratos a distancia, contratos fuera de un establecimiento mercantil.

P. 107-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Particularidades del ejercicio de la acción reivindicatoria contra los ayuntamientos y otros entes de la administración local: un estudio desde el doble prisma del derecho civil y del derecho administrativo
Peruga Pérez, Enrique
Matèries:   Cadastres
Administració local
Hipoteques
Mots clau: acció reivindicatòria, acció declarativa, propietat, acció de delimitació i fitació, ajuntament, Administració local, inventari municipal, béns de les entitats locals, cadastre, Llei hipotecària, Registre de la Propietat, potestats exorbitants, competència judicial objectiva.
Keywords: Actio rei vindicatio, declarative action, property, action to define boundaries, town hall, municipal Administration, municipal inventory, real estate owned by the local Administration, Cadastre, Spanish Mortgage Law, Spanish Land and Property Registry, exorbitant administrative powers, jurisdiction and competence.
Palabras clave: acción reivindicatoria, acción declarativa, propiedad, acción de deslinde, ayuntamiento, Administración local, inventario municipal, bienes de las entidades locales, catastro, Ley hipotecaria, Registro de la Propiedad, potestades exorbitantes, competencia judicial objetiva.

P. 147-205
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències

P. 209-234
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recull de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Mingot Torra, Marta
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Sentències

P. 235-243
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Ressenya de la Jornada "Previsió i transmissió intergeneracional del patrimoni al marge de la successió". Encaix jurídic (i consolidació?) dels will substitutes a Espanya
Mendiola Oliva, Rubén
Matèries:   Dret civil - Congressos

P. 247-249
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crónica del Congreso Internacional "El derecho privado en el nuevo paradigma digital"
Gutiérrez Darwich, María Eugenia
Matèries:   Dret civil - Congressos

P. 250-254
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Altres]

Normes de presentació d'originals

P. 255-256
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària