IEC Portal de publicacions null


Referència: 45382
Educació i Història: Revista d'Història de l'EducacióVolum: 17 (gener-juny 2011)
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 286 p. ; 21 cm
Editorial: IEC : [coedició amb] Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Assajos i estudis = Assays and researches

Una Educació pròpia: el compromís de les escriptores amb el públic femení = An education of one's own: women wirters' commitment with female public
Real Mercadal, Neus
Matèries:   Escriptores catalanes - S. XIX-XX
Dones - Educació - Catalunya - S. XIX-XX
Mots clau: escriptores catalanes, segles xix-xx, educació, públic femení, anys vint i trenta, literatura, acció cultural, Catalunya, Olot.
Keywords: catalan women writers, xix-xx centuries, education, female public, 1920s and 1930s, literature, cultural action, Catalonia, Olot.
Palabras clave: escritoras catalanas, s. xix-xx, educación, público femenino, años veinte y treinta, literatura, acción cultural, Cataluña, Olot.

P. 9-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

D'alumna a mestra : l'accés de les dones al magisteri oficial = From pupil to teacher : the entry of women teachers into the state school system in Catalonia
Cortada i Andreu, Esther
Matèries:   Dones mestres - Catalunya - S. XIX
Igualtat retributiva - Catalunya - S. XIX
Mots clau: dones mestres, professió, igualtat salarial, segle xix.
Keywords: women teachers, profession, equal pay, 19th century.
Palabras clave: maestras, profesión, igualdad salarial, siglo xix.

P. 47-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Educació de les dones entre la Il·lustració i el liberalisme: la Societat Econòmica de València (1776-1874) = Women's education between the Enlightenment and the liberalism: The Economic Society of Valencia (1776-1874)
Mínguez Blasco, Raúl
Matèries:   Dones - Educació - Espanya - S. XVIII-XIX
Real Sociedad Económica de Amigos del País (València) - Història
Mots clau: educació de les dones, Il·lustració, liberalisme, models de feminitat, escoles, societats econòmiques.
Keywords: women’s education, Enlightenment, liberalism, female models, schools, economic societies.
Palabras clave: educación de las mujeres, Ilustración, liberalismo, modelos de feminidad, escuelas, sociedades económicas.

P. 77-99
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Las Primeras alumnas en los estudios de bachillerato en Canarias = The first students in secondary schooling in Canarias
González Pérez, Teresa
Matèries:   Dones - Eduació - Canàries - S. XIX
Batxillerat - Canàries - S. XIX
Mots clau: alumnes, batxillerat, segle xix, Illes Canàries, desigualtat, segregació.
Keywords: students, high school, nineteenth century, Canary Islands, inequality, segregation.
Palabras clave: alumnas, bachillerato, siglo xix, Islas Canarias, desigualdad, segregación.

P. 101-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Os mecanismos espaciais do governo no ensino : a centralização-descentralizaçao do ensino (Finais da Monarquia e I Republica) = The mechanisms of government in education space : the centralization-decentralization of education (End of the Monarchy and the First Republic)
Brás, José Gregório Viegas ; Gonçalves, Maria Neves Leal
Matèries:   Portugal - Política educativa - S. XIX-XX
Mots clau: centralització, descentralització, representacions dels docents, política educativa.
Keywords: centralization, decentralization, representations of teachers, educational policy.
Palabras clave: centralización, descentralización, representaciones de los docentes, política educativa.

P. 133-155
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Educació pública a Llubí a principi del segle XX: Maria Capó i Joan Vidal = Public education in Llubí (Mallorca) in the early twentieth century: Maria Capó and Joan Vidal
Orell i Villalonga, Bartomeu
Matèries:   Ensenyament primari - Llubí (Balears) - S. XX
Alfabetització - Llubí (Balears) - S. XX
Mestres - Llubí (Balears) - S. XX
Mots clau: història de l’educació, Mallorca, ensenyament primari, mestres, alfabetització.
Keywords: history of education, Mallorca, primary education, teachers, literacy.
Palabras clave: historia de la educación, Mallorca, enseñanza primaria, maestros, alfabetización.

P. 157-185
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

«Innecesarios a todas luces» : el desmantellament de la xarxa d'instituts en la postguerra = «Obviously unnecessary» : the dismantling of state high school net after Spanish Civil War
Canales Serrano, Antonio Francisco
Matèries:   Franquisme i educació - Espanya
Instituts de batxillerat - Espanya - S. XX
Mots clau: franquisme, política educativa, educació secundària, batxillerat, instituts, postguerra.
Keywords: francoism, educational policy, secondary education, baccalaureate, high schools, Spanish postwar period.
Palabras clave: franquismo, política educativa, educación secundaria, bachillerato, institutos, posguerra.

P. 187-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis

Una Escuela desconocida del exilio: la polémica en torno al Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón = An unknown school of exile: the controversy surrounding the Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón
García de Fez, Sandra
Matèries:   Ensenyament - Mèxic - S. XX
Ensenyament - Espanya - S. XX
Mestres exiliats - Espanya - Franquisme
Mots clau: història de l’educació, col·legis de l’exili, Mèxic, política.
Keywords: history of Education, colleges of exile, Mexico, policy.
Palabras clave: historia de la Educación, colegios del exilio, México, política.

P. 213-235
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis = Assays and researches

L'Ensenyament de la llengua catalana a Mallorca a finals del franquisme : l'Obra Cultural Balear i la creació de l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor (1960-1980) = The teaching of the Catalan language in Majorca at the end of the Franco regime : l'Obra Cultural Balear and the creation of l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor (1960-1980)
Sáez Quetglas, Daniel
Matèries:   Català - Ensenyament - Mallorca (Balears) - 1960-1980
Obra Cultural Balear - Història
Escola Municipal de Mallorquí (Manacor) - Història
Mots clau: franquisme, ensenyament, llengua catalana, Obra Cultural Balear.
Keywords: Franco regime, teaching, catalan language, Obra Cultural Balear.
Palabras clave: franquismo, enseñanza, lengua catalana, Obra Cultural Balear.

P. 237-258
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes crítiques i bibliografia = Critical reviews and bibliography

La Conservació i l'estudi del patrimoni historicoeducatiu a Espanya en l'actualitat = The conservation and study of historical and educational heritage in Spain today
Motilla Salas, Xavier
Matèries:   Patrimoni històric - Conservació i restauració - Espanya
Educació - Història - Espanya
Educació - Museus
Mots clau: patrimoni, història de l’educació, conservació, estudis, jornades, societats, Espanya.
Keywords: heritage, the history of education, conservation, studies, seminars, associations, Spain.
Palabras clave: patrimonio, historia de la educación, conservación, estudios, jornadas, sociedades, España.

P. 261-270
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Altres

Informació sobre els autors dels articles = Information about the authors of the articles

P. 273-276
Citació bibliogràfica Text completText complet

Normes de presentació d'originals per a l'edició

P. 277-278
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guidelines for the presentation of original documents for publication

P. 279-280
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de les activitats de la Societat d'Història de l'Educació anys 2009-2010
Matèries:   Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana - Activitats

P. 281-284
Citació bibliogràfica Text completText complet

Avaluadors de la revista Educació i Història : anys 2008-2010, números 11-16

P. 285-286
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària