IEC Portal de publicacions null


Referència: 1587
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 63 : 1995
Data d´edició: 1996
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 173 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Lletres de Batalla

La Geologia regional, clau de volta del mètode geològic
Santanach i Prat, Pere F.
Matèries:   Geologia - Mapes
Geologia regional
Geologia - Mètodes
Mots clau: Mètode geològic, geologia regional, mapa geològic.
Keywords: Geological method, regional geology, geological map.
Palabras clave: Método geológico, geología regional, mapa geológico.

P. 5-16
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ofici de Naturalista

Informatització de l'herbari de la Universitat de Girona (UdG)
Polo Albertí, Lluís ; Vilar i Sais, Lluís ; Font Garcia, Joan ; Rodríguez-Prieto, Conxi ; Campos, Miquel
Matèries:   Universitat de Girona - Herbari - Automatització
Flora - Bases de dades
Mots clau: Herharis, FileMaker Pro, Macintosh, base de dades florística.
Keywords: Herbaria, FileMaker Pro, Macintosh, Floristic Database.
Palabras clave: herbarios, FileMaker Pro, Macintosh, base de datos florística.

P. 17-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gea, Flora et Fauna

Estudi fitocenològic de les pastures de la Plana de Vic. II: comunitats terofítiques (Thero-Brachypodietea) i síntesi
Casas i Arcarons, Carme ; Ninot i Sugrañes, Josep M.
Matèries:   Pastures - Vic, Plana de (Osona)
Plantes anuals - Vic, Plana de (Osona)
Associacions vegetals - Vic, Plana de (Osona)
Fenologia - Vic, Plana de (Osona)
Mots clau: Fitocenologia, pastures, vegetació mediterrània, Thero-Brachypodion, Helianthemion guttati
Keywords: Phytocoenology, pastures, grasslands, Mediterranean vegetation, Thero- Brachypodion, Helianthemion guttati.
Palabras clave: Fitocenología, pastos, vegetación mediterránea, Thero-Brachypodion, Helianthemion guttati.

P. 27-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Vegetació de les serres prepirinenques compreses entre els rius Segre i Llobregat. 2- Comunitats herbàcies higròfiles, fissurícoles i glareícoles
Carreras i Raurell, Jordi ; Soriano i Tomàs, Ignasi ; Ninot i Sugrañes, Josep M. ; Vigo i Bonada, Josep ; Carrillo i Ortuño, Empar ; Font i Castell, Xavier
Matèries:   Vegetació - Prepirineu Català
Associacions vegetals - Prepirineu Català
Herbes
Mots clau: Vegetació, fitocenologia, Pirineus, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Molinio-Arrhenatheretea, Asplenietea trichomanis, Thlaspietea rotundifolii.
Keywords: Vegetation, Phytocoenology, Pyrenees, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Molinio-Arrhenatheretea, Asplenietea trichomanis, Thlaspietea rotundifolii.
Palabras clave: Vegetación, fltocenología, Pirineos, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea

P. 51-83
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Revisión de las especies ibéricas de la familia Xanthonychidae (Gastropoda: Pulmonata: Helicoidea)
Puente, Ana I. ; Altonaga, Kepa
Matèries:   Gastròpodes - Península Ibèrica
Xanthonychidae - Península Ibèrica
Zoologia - Classificació
Mots clau: Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea, Xanthonychidae, Elona, Norelona, peninsula Ibèrica, taxonomia, distribució.
Keywords: Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea, Xanthonychidae, Elona, Norelona, Iberian Peninsula, taxonomy, distribution.
Palabras clave: Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea, Xanthonychidae, Elona, Norelona, Península Ibérica, taxonomia, distribución.

P. 85-101
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet


Sistemes i Processos

El Paper de la competència en les comunitats vegetals mediterrànies
Llevadot i Vilà, Montserrat
Matèries:   Fisiologia vegetal
Al·lelopatia - Mediterrània (Regió)
Associacions vegetals - Mediterrània (Regió)
Mots clau: Al•lelopatia, coexistència d'espècies, competència pels recursos, chaparral, ninxol ecològic, vegetació mediterrània.
Keywords: Allelopathy, species coexistence, resource competition, chaparral, ecological niche, mediterranean vegetation.
Palabras clave: Alelopatia, coexistencia de especies, competencia por los recursos, chaparral, nicho ecológico, vegetación mediterránea.

P. 109-117
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes sobre el passat, el present i el futur de les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris L.) de les Muntanyes de Prades: resultats d'un estudi dendroecològic
Bosch i Albert, Oriol
Matèries:   Pi roig - Prades (Catalunya)
Explotació forestal
Prades, Muntanyes de (Catalunya
Vegetació - Dinàmica - Mediterrània (Regió)
Mots clau: Successió, dinàmica de la vegetació mediterrània, dendroecologia, Pinus sylvestris, productivitat forestal, estructura d'edat, Muntanyes de Prades.
Keywords: Succession, dynamics of the mediterranean vegetation, dendroecology, Pinus sylvestris, forest productivity, age structure, Prades mountains.
Palabras clave: Sucesión, dinámica de la vegetación mediterránea, dendroecología, Pinus sylvestris, productividad forestal, estructura de edad, Montañas de Prades.

P. 119-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Fitotoxicitat de l'ozó troposfèric a Catalunya avaluada amb plantes de tabac biosensores
Filella Cubells, Iolanda ; Gimeno, Benjamín S ; Peñuelas i Reixach, Josep
Matèries:   Ozó troposfèric
Biosíntesi
Ecologia vegetal
Mots clau: Fitotoxicitat, ozó, Catalunya, tabac, biosensors.
Keywords: Phytotoxicity, ozone, Catalonia, tobacco, biosensors.
Palabras clave: Fitotoxicidad, ozono, Cataluna, tabaco, biosensores.

P. 133-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sos, Sos

La Desertificació de la Plana de Vic
Vilaplana i d'Abadal, Miquel ; Busquets i Buezo, Pere
Matèries:   Repoblació forestal
Desertització - Vic, Plana de (Osona)
Home - Influència sobre la natura - Vic, Plana de (Osona)
Mots clau: Desertificació, plana de Vic, factors antròpics.
Keywords: Desertification, Plana de Vic, antropic factors.
Palabras clave: Desertificatión, plana de Vic, factores antrópicos.

P. 141-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Regiment de la Cosa Natural

L'Acumulació de perdigons de plom al Parc Natural del Fondó d'Elx (Alacant): distribució espacial i propostes d'actuació
Olivares, Concepción ; Sales, Esther ; Bonet, Andreu ; Picó, Maria Luisa
Matèries:   Caça - Elx (Alacant)
Plom - Toxicologia - Elx (Alacant)
Recursos naturals - Gestió - Elx (Alacant)
Parc Natural del Fondó - Elx (Alacant)
Aiguamolls - Elx (Alacant)
Mots clau: Saturnisme, aiguamolls, Parc Natural, Kriging, espais naturals, gestió.
Keywords: Lead poisoning, wetland, Reserve management, Nature Reserve, Kriging.
Palabras clave: Saturnismo, zonal húmedas, Parque Natural, Kriging, espacios naturales, gestión.

P. 149-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària