IEC Portal de publicacions null


Referència: 54662
Revista catalana de dret privatVolum: 15-1 : juny 2015
Data d´edició: 2015
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 260 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

Supletorietat i regulació de la prescripció en el codi civil de Catalunya
Espiau i Espiau, Santiago
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Mots clau: prescripció, dret supletori, supletorietat, llibre primer del Codi civil de Catalunya.
Keywords: prescription, supplementary law, supplementarity, First Book of the Catalan Civil Code.

P. 11-17
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Enriquiment injustificat. Proposta de regulació per al futur llibre sisè del codi civil de Catalunya
Marco Molina, Juana
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Enriquiment injust
Mots clau: enriquiment o increment patrimonial, atribució o desplaçament patrimonial, causa o justificació jurídica, pretensió restitutòria i pretensió de rescabalament, compatibilitat entre pretensions.
Keywords: enrichment or increase in assets or values, justification or juridical reason, reversal of enrichment, transferable and non-transferable enrichment, joinder of claims.

P. 19-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Participació del menor en l'elecció del model de guarda en cas de ruptura dels seus progenitors fora del i en el procés civil
Navas i Navarro, Susana
Matèries:   Infants - Situació legal, lleis, etc. - Catalunya
Guarda i custòdia - Catalunya
Mots clau: menors, drets dels menors, custòdia compartida, potestat parental, procés matrimonial.
Keywords: minors, minors’ rights, joint custody, parental authority, matrimonial proceedings.

P. 49-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Utilització del dret internacional privat com a criteri d'aplicabilitat del dret civil català a Catalunya
Font i Segura, Albert
Matèries:   Dret internacional privat - Catalunya
Dret civil - Catalunya
Mots clau: dret internacional privat, dret interregional, normes de conflicte de lleis.
Keywords: private international law, interregional law, rules on conflict of laws.

P. 77-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pactes sobre la prestació compensatòria: quan "el nom no fa la cosa"
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Compensació econòmica en cas de divorci
Mots clau: desequilibri econòmic, ruptura de la convivència, pacte conjugal.
Keywords: economic inequality, partnership breakup, marital agreement.

P. 87-112
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i dret de família: una lectura de la regulació del règim econòmic del matrimoni a partir del lliber segon del codi civil de Catalunya
Gómez Ligüerre, Carlos
Matèries:   Dret de família - Catalunya
Mots clau: relacions econòmiques entre cònjuges, règim econòmic matrimonial, règim de separació de béns, autonomia privada, igualtat efectiva.
Keywords: property relations between spouses, matrimonial property regime, separation of property regime, private autonomy, effective equality.

P. 113-130
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i dret de família: una lectura de la compensació econòmica per raó de treball a partir del llibre segon del codi civil de Catalunya
Aguilera Rull, Ariadna
Matèries:   Dret de família - Catalunya
Compensació (Dret)
Mots clau: compensació econòmica per raó de treball, crisi matrimonial, tasques de cura, participació en els guanys, llibre segon del Codi civil de Catalunya.
Keywords: alimony, marriage crisis, care work, participation in gains, Book II of the Civil Code of Catalonia.

P. 131-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i dret de família: una lectura de la guarda compartida dels fills comuns a partir del llibre segon del codi civil de Catalunya
Alascio Carrasco, Laura
Matèries:   Dret de família - Catalunya
Guarda i custòdia - Catalunya
Mots clau: guarda compartida, potestat parental, pensió d’aliments, ús del domicili fami- liar, pla de parentalitat.
Keywords: joint custody, parental authority, child support, use of the family dwelling, paren- ting plan.

P. 151-163
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Mediació des d'una visió jurídica i psicològica
Garcia Pitarch, Kiku ; Barrena Rico, Serafín
Matèries:   Mediació
Mots clau: mediació, emocions, principis del procés de mediació, gestionar, equilibrar.
Keywords: mediation, emotions, principles of the mediation process, process management, balancing.

P. 165-174
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

L'Aplicació del dret civil català en la realitat jurisdiccional
Bayo Delgado, Joaquim
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya

P. 177-179
Citació bibliogràfica Text completText complet

Repudiació d'un llegat d'usdefruit i la regal de l'absorció de l'article 427-16.1 del codi civil de Catalunya. Un comentari de la resolució de la direcció general de dret i d'entitats jurídiques de 10 de juny de 2013
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Usdefruit - Catalunya
Llegats - Catalunya

P. 181-190
Citació bibliogràfica Text completText complet

Breu comentari de la sentència del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 2013, relativa a la categoria de l'incompliment essencial del contracte amb transcendència resolutòria i les directrius per a la seva aplicació
Mateo Borge, Iván ; Romeu Cònsul, Ramon M.
Matèries:   Contractes

P. 191-198
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Opinió del menor en la modificació del règim de guarda (comentari de la sentència del Tribunal Superior de Catalunya de 9 de gener de 2014)
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Guàrdia i custòdia - Catalunya
Infants - Situació legal, lleis, etc. - Catalunya

P. 199-218
Citació bibliogràfica Text completText complet

Una Aplicació indiscriminada del cànon per còpia privada pot ajustar-se al dret de la Unió Europea (comentari de la sentència del del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de juliol de 2013)
Robert Guillén, Santiago
Matèries:   Drets d'autor i informàtica - Unió Europea, Països de la

P. 219-230
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

María Ángeles Parra Lucán (dir.), Negociación y perfección de los contratos, Cizur Menor, Aranzadi, 2014, 1129 p.
Argelich Comelles, Cristina
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 233-236
Citació bibliogràfica Text completText complet

M. I. Pastor Gosálbez, L. Román Martín i A. Giménez Costa (coord.), Integración europea y género, Madrid: Tecnos, 2014, 290 p.
Cerrato Guri, Elisabet
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 237-238
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Crònica de la jornada "La codificació del dret de consum en el dret civil català", celebrada a la Universitat de Barcelona el 25 de març de 2014
Cordobés Millán, Eva
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Codificació - Congressos

P. 241-244
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica del cicle de conferències sobre dret successori català, celebrat a la Universitat de Barcelona els dies 14, 21 i 28 de novembre de 2013
Planas Ballvé, Maria
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Congressos
Herències i successions - Catalunya

P. 245-249
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica sobre la jornada "Règim econòmic matrimonial: règim de participació i mecasnismes de compensació entre cònjugues", celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 7 i 8 de novembre de 2013
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Matrimoni - Dret i legislació - Catalunya

P. 250-255
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària