IEC Portal de publicacions null


Referència: 55922
Revista catalana de dret privatVolum: 15-2 : desembre de 2015
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 282 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Estudis

El Reglament 650/2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d'un certificat successori europeu
Arenas García, Rafael
Matèries:   Herències i successions - Europa
Dret internacional privat - Europa
Mots clau: dret internacional privat, successions, dret europeu, certificat successori europeu, document públic.
Keywords: Private International Law, successions, European Law, European Certificate of Succession, authentic instruments.

P. 11-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Llei 4/2012, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Caballol i Angelats, Lluís
Matèries:   Recurs de cassació
Dret civil - Catalunya
Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Mots clau: recurs de cassació, fonamentació del recurs, dret constitucional, dret civil català, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Keywords: cassation appeal, legal grounds for appeal, Constitutional Law, Catalan Civil Law, High Court of Justice of Catalonia.

P. 67-105
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Unions estables de parella i darrers pronunciaments del Tribunal Constitucional
Lama Aymà, Alejandra de
Matèries:   Unions estables de parella - Dret i legislació
Unions estables de parella - Espanya
Dret constitucional - Espanya
Dret civil - Espanya
Mots clau: parella de fet, dret al lliure desenvolupament de la personalitat, competències legislatives en matèria civil, dret constitucional, legislacions autonòmiques.
Keywords: unmarried couple, right to free development of personality, legislative power in civil matters, Constitutional Law, legislation of autonomous communities.

P. 107-122
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Concepte de testament merament revocatori
Camacho Clavijo, Sandra
Matèries:   Herències i successions - Catalunya
Mots clau: revocació testamentària, revocació testamentària apud acta, testament, testament merament revocatori, delació testamentària, successió intestada.
Keywords: testamentary revocation, testamentary apud acta revocation, will, merely revocatory will, testate succession, intestate succession.

P. 123-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Interessos de demora i altres possibles clàusules abusives: impossibilitat de moderar-los si són declarats abusius
Serrano de Nicolás, Ángel
Matèries:   Interès
Impagament
Consumidors - Protecció - Dret i legislació
Mots clau: clàusules abusives, interessos de demora, deute impagat, protecció de consumidors, anatocisme.
Keywords: unfair terms, interests for late payment, unpaid debt, consumer protection, compound interest.

P. 143-155
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Drets reals d'adquisició voluntària en el codi civil de Catalunya
Raduà Hostench, Joan-Maria
Matèries:   Retracte (Dret)
Béns immobles - Compravenda - Catalunya
Compravenda - Catalunya
Mots clau: dret real, dret d’opció, dret de tanteig, dret de retracte, Registre de la Propietat.
Keywords: real right, right of option, right of first refusal, right of pre-emption, Land Regis- try.

P. 157-187
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Modificació de la Llei de la propietat intel·lectual per la Llei 21/2014, de 4 de novembre: una reforma sense vocació de futur
Robert Guillén, Santiago
Matèries:   Propietat intel·lectual
Mots clau: propietat intel·lectual, compensació, còpia privada, cànon, entitats de gestió.
Keywords: intellectual property, compensation, private copying, levy, collective rights management societies.

P. 189-201
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Absència de vincle biològic en la paternitat determinada legalment: conseqüències jurídiques
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Paternitat (Dret) - Jurisprudència - Catalunya
Il·legitimitat
Mots clau: atribució incorrecta de la paternitat, dany moral, impugnació de la paternitat, interès superior del menor, prova de paternitat per ADN.
Keywords: misattributed paternity, emotional distress, contested paternity, best interests of the child, DNA paternity testing.

P. 203-220
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

La Disposició dels béns fideïcomesos i el registre de la propietat a propòsit de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 12 de juny de 2014
Barrón Arniches, Paloma de
Matèries:   Fideïcomís

P. 223-233
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de maig de 2014 (C-131/12, Google versus AEPD): la configuració jurídica del dret a l'oblit com a dret de cancel·lació i oposició al tractament de dades
Camacho Clavijo, Sandra
Matèries:   Protecció de dades - Dret i legislació
Cercadors d'Internet

P. 235-245
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dret de transmissió versus substitució preventiva de residu. Comentari de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 18 de setembre de 2014
Planas Ballvé, Maria
Matèries:   Herències i successions - Catalunya

P. 247-254
Citació bibliogràfica Text completText complet

Breu comentari de la sentència del Tribunal Suprem de 30 de juny de 2014, relativa a la possibilitat d'adaptació dels termes contractuals en cas d'excessiva onerositat sobrevinguda dels contracte. La clàusula rebus sic stantibus
Mateo Borge, Iván ; Romeu Cònsul, Ramon M.
Matèries:   Contractes

P. 255-263
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Antoni Vaquer Aloy i Raquel Domingo Martínez, El seguro de renta vitalicia y la herencia, Barcelona, Atelier, 2015, ISBN 978-84-15690-70-2, 131 p.
Camacho Clavijo, Sandra
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 267-272
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cristina Guilarte Marín-Calero, La Concreción del interés del menor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, València, Tirant lo Blanch, 2014, 139 p.
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 269-272
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Divuitenes Jornades del Dret català a Tossa: el llibre sisè del codi civil de Catalunya. Anàlisi de l'avantprojecte de llei
Aguilera Rull, Ariadna
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Congressos

P. 275-280
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària