IEC Portal de publicacions null


Referència: 62582
Revista catalana de dret privatVolum: 19 : 2018
Data d´edició: 2018
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 232 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

El pacto de convivença o mitja guadanyeria. Era meija guadanheria
Izquierdo Grau, Guillem
Matèries:   Béns comuns - Vall d'Aran, la
Matrimoni - Dret i legislació - Vall d'Aran, la
Mots clau: vall d’Aran, mitja guadanyeria, mieja guadanheria, règims econòmics matrimonials catalans.
Keywords: Aran Valley, mitja guadanyeria, mieja guadanheria, financial marriage rules, marriage property.
Palabras clave: valle de Arán, mitja guadanyeria, mieja guadanheria, regímenes económicos matrimoniales catalanes.

P. 11-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conflictes amb la llegítima: preterició i desheretament
Raduà Hostench, Joan-Maria
Matèries:   Herències i successions - Dret i legislació - Catalunya
Llegítima - Catalunya
Mots clau: herència, llegítima, preterició errònia, preterició intencional, desheretament.
Keywords: inheritance, legitime, mistaken passing over, deliberate passing over, disinheritance.
Palabras clave: herencia, legítima, preterición errónea, preterición intencional, desheredamiento.

P. 35-70
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La modernización de la compraventa: el libro VI del código civil de Catalunya y la propuesta de anteproyecto de ley de modificación del código civil en materia de compraventa
Gregoraci, Beatriz
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya - Reforma
Compravenda - Catalunya
Mots clau: compravenda, modernització del dret d’obligacions, impossibilitat originària de la prestació, incompliment del contracte, transmissió del risc, manca de conformitat, remeis per al cas d’incompliment.
Keywords: sales contract, modernization of the Law of obligations, initial impossibility, passing of risk, lack of conformity, remedies for breach of contract.
Palabras clave: compraventa, modernización del derecho de obligaciones, imposibilidad originaria de la prestación, incumplimiento del contrato, transmisión del riesgo, falta de conformidad, remedios frente al incumplimiento.

P. 71-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els drets successoris abintestats del cònjuge vidu i el convivent en parella estable en el codi civil de Catalunya. Referència especial al nou dret de commutació de l'article 442-5.1 del codi civil de Catalunya i el seu accés al registre de la Propietat
Pratdesaba Ricart, Ramon
Matèries:   Usdefruit vidual - Catalunya
Herències i successions - Dret i legislació - Catalunya
Mots clau: successió intestada, unió estable de parella, cònjuge vidu, dret de commutació de l’usdefruit, protecció registral del dret de commutació.
Keywords: intestate succession, common law partner, a widow or widower, usufruct commutation’s right, protection of the register of the commutation’s right.
Palabras clave: sucesión intestada, unión estable de pareja, cónyuge viudo, derecho de conmutación del usufructo, protección registral del derecho de conmutación.

P. 113-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Recull de jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Di Pizzo Chiacchio, Adrian
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Sentències

P. 129-138
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències

P. 139-156
Citació bibliogràfica Text completText complet

Compravenda de consum versus compravenda entre particulars: qualificació com a venedor de l'intermediari que actua per encàrrec d'un particular (comentari de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de novembre de 2016)
Palomares Balaguer, Elena
Matèries:   Compravenda - Catalunya
Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències
Mots clau: consumidor, intermediari, venda de consum, garanties, conformitat.
Keywords: consumer, intermediary, sale of consumer, guarantee, conformity.
Palabras clave: consumidor, intermediario, venta de consumo, garantías, conformidad.

P. 157-171
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Extinció de l'obligació de prestar aliments al fill major d'edat per absència de relació personal amb el progenitor alimentant: interpretació restrictiva. Comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2 de març de 2017 (RJ/2017/1448)
Viola Demestre, Isabel
Matèries:   Pares i fills adults
Pensions alimentàries
Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències
Mots clau: extinció, aliments, fill, major d’edat.
Keywords: extinction, alimony, child, adult.
Palabras clave: extinción, alimentos, hijo, mayor de edad.

P. 173-188
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Miscel·lània

Crònica del Congrés Internacional "La llibertat de testar i els seus límits"
Valderrey Fernández, Alba ; Planella Torrelles, Carlemany
Matèries:   Testaments
Dret - Congressos

P. 191-196
Citació bibliogràfica Text completText complet

Revolució digital: el futur del dret privat europeu a debat
Fradera, Francesc
Matèries:   Dret civil - Europa - Congressos
Internet - Dret i legislació - Europa

P. 197-203
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenya de la jornada sobre aspectes registrals del llibre sisè del codi civil de Catalunya
Salajan, Alisa
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Congressos

P. 204-207
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenya del seminari "La cessió de crèdits hipotecaris. Especial incidència del nou article 569-28.2 del codi civil de Catalunya sobre la seva inscripció i execució"
Salajan, Alisa
Matèries:   Hipoteques - Catalunya

P. 208-210
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenya de la Jornada "El reglament (UE) 650/2012: després dels seus primers anys d'aplicació, què preocupa els operadors jurídics?"
Vaquer Aloy, Antoni
Matèries:   Herències i successions - Europa

P. 211-214
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Andrea Barenghi, Diritto dei consumatori, milanofiori assago, Cedam-Wolters Kluwer, 2017, 611 p.
Vaquer Aloy, Antoni
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 217-219
Citació bibliogràfica Text completText complet

Susana Navas Navarro (dir.), Inteligencia artificial. Tecnología. Derecho. València, Tirant lo Blanch, 2017. 314 p.
Romeu Cònsul, Ramon M.
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 220-223
Citació bibliogràfica Text completText complet

Elena Lauroba Lacasa (dir.) i Jaume Tarabal Bosch (coord.). El derecho de propiedad en la construcción del derecho privado europeo,, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, 558 p.
Giménez Costa, Ana
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 224-228
Citació bibliogràfica Text completText complet

Marina Castells i Marquès, Pactos amistosos en caso de ruptura de la pareja, Madrid, Editorial Reus, 2018, 288 p.
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 229-230
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària