IEC Portal de publicacions null


Referència: 66682
Treballs de sociolingüística catalanaVolum: 31 : L'estandardologia comparada: teoria i pràctica
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 250 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Secció monogràfica: L'estandardologia comparada: teoria i pràctica


Invitació al pluricentrisme. Notes per a l'estudi d'una llengua pluricèntrica en conflicte
Mas Castells, Josep-Àngel
Matèries:   Conflicte lingüístic
Llengua estàndard
Normalització lingüística
Mots clau: pluricentrisme, estandardització, conflicte lingüístic, català, sociolingüística cognitiva.
Keywords: pluricentricity, language standardization, linguistic conflict, Catalan, cognitive sociolinguistics.

P. 15-30
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sobre la concepció de l'estàndard en paratextos de gramàtiques: les introduccions
Benavent Llinares, Laia
Matèries:   Llengua estàndard
Gramàtica comparada i general
Anàlisi del discurs
Mots clau: gramaticografia, llengua estàndard, paratext, codificació, anàlisi del discurs.
Keywords: grammaticography, standard language, paratext, codification, discourse analysis.

P. 31-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi comparatiu del marcatge diferencial d'objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol)
Pineda Cirera, Anna ; Odria, Ane
Matèries:   Conflicte lingüístic
Llengües en contacte - Península Ibèrica
Llenguatge i llengües - Variació
Mots clau: català, basc, espanyol, contacte de llengües, variació sintàctica, microcomparació.
Keywords: Catalan, Basque, Spanish, language contact, syntactic variation, microcomparison.

P. 47-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dinâmicas normativas e espaços linguísticos: contrastes e interseções na construção do português e do espanhol
Lagares, Xoán Carlos
Matèries:   Normalització lingüística
Espanyol
Portuguès
Llengües en contacte
Mots clau: glotopolítica, dinàmica normativa, espai lingüístic, normalització, espanyol, portuguès.
Keywords: glottopolitics, normative dynamics, linguistics space, standardization, Spanish, Portuguese.

P. 63-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Procesos de estandarización: los casos del euskera y del gallego
Azkarate, Miren ; Perez Gaztelu, Elixabete
Matèries:   Basc - Normalització
Gallec - Normalització
Mots clau: basc, gallec, estandardització, model de Haugen.
Keywords: Basque, Galician, standardization, Haugen’s model.
Palabras clave: lengua vasca, lengua gallega, estandarización, modelo de Haugen.

P. 81-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Normalització lingüística
Llenguatge i llengües - Variació
Llengua estàndard
Mots clau: lingüística de les varietats alemanya, variació diasistemàtica, pluricentrisme, codificació i estandardització de la llengua, llengua estàndard.
Keywords: German variety linguistics, diasystematic variation, pluricentrism, language codification and standardisation, linguistic standard.

P. 95-113
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

La transmissió de les llengües filipines a Catalunya
Comellas Casanova, Pere ; Junyent Figueras, M. Carme
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Catalunya
Filipines - Emigració i immigració
Mots clau: transmissió lingüística intergeneracional, immigració filipina, llengua i immigració, llengües a Catalunya.
Keywords: intergenerational linguistic transmission, Filipino immigration, language and immigration, languages in Catalonia.

P. 117-136
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els casos clínics en català: vitalitat i propostes
Kotátková, Adéla
Matèries:   Comunicació en medicina
Català - Ús
Ciències de la salut - Terminologia
Mots clau: comunicació mèdica, gèneres discursius, cas clínic, català en les ciències de la salut, usos lingüístics, salut mental.
Keywords: medical communication, discursive genres, clinical case report, Catalan in health sciences, language uses, mental health.

P. 137-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Transferències lingüístiques castellà-català: un estudi de disponibilitat lèxica a Lleida
Serrano Zapata, Maribel
Matèries:   Bilingüisme - Lleida
Llengües en contacte - Lleida
Mots clau: transferència lèxica, bilingüisme castellà-català, disponibilitat lèxica, fenòmens de contacte de llengües.
Keywords: lexical transfer, Spanish-Catalan bilingualism, lexical availability, linguistic contact phenomena.

P. 149-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears: tres fonts de dades en relació
Castell Orell, Xisca ; Melià Garí, Joan ; Vanrell Bosch, Maria del Mar
Matèries:   Ús lingüístic
Joves - Llenguatge - Illes Balears
Català - Balears - Ús
Mots clau: joves, Illes Balears, coneixement de la llengua, usos lingüístics, consum cultural.
Keywords: young people, Balearic Islands, linguistic knowledge, language uses, cultural consumption.

P. 165-190
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Diferencialisme lingüístic a les Illes Balears: actors, discurs i evolució
Solivellas, Ivan
Matèries:   Sociolingüística - Balears
Ideologia lingüística - Illes Balears
Mots clau: diferencialisme i secessionisme lingüístics, ideologies lingüístiques, gonellisme, planificació del corpus, sociolingüística crítica.
Keywords: linguistic differentialism and secessionism, language ideologies, gonellisme, corpus planning, critical sociolinguistics.

P. 191-206
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes

De Meulder, Maartje; Murray, Joseph J.; Mckee, Rachel L. (2019). The legal recognition of sign languages: Advocacy and outcomes around the world. Bristol: Multilingual Matters. 352 p.
Veiga Busto, Raquel
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 209-212
Citació bibliogràfica Text completText complet

Giralt, Javier; Nagore, Francho (ed.) (2019). La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial. Saragossa: Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 284 p.
Valls i Alecha, Esteve
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 213-219
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bastardas-Boada, Albert; Boix-Fuster, Emili; Torrens-Guerrini, Rosa M. (ed.) (2019). Family multilingualism in medium-sized language communities. Berna; Berlín; Brussel·les; Nova York; Oxford: Peter Lang. 315 p. (Linguistic Insights; 257)
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 220-224
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bastardas-Boada, Albert (ed.) (2019). From language shift to language revitalization and sustainability: A complexity approach to linguistic ecology. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 361 p.
Vaiarello, Nicola
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 225-227
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lebsanft, Franz; Tacke, Felix (ed.) (2019). Manual of standardization in the Romance languages. Berlín; Boston: Walter de Gruyter. 858 p.
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 228-231
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gomà, Enric (2020). El castellà, la llengua del costat. Barcelona: Pòrtic. 209 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 232-234
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gal, Susan; Irvine, Judith T. (2019). Signs of difference: Language and ideology in social life. Nova York: Cambridge University Press, 319 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 235-236
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notes

Entrevista a Melissa G. Moyer
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Moyer, Melissa G. - Intervius

P. 239-244
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria

Memòria d'activitats del 2020
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 247-250
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària