IEC Portal de publicacions r


Referència: 10744
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 71 : 2004
Data d´edició: 2004
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 174 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Articles

L'estudi històric de les societats naturalistes en contexts locals: el cas valencià dins el cas espanyol
Català Gorgues, Jesús Ignasi
Matèries:   Societats naturalistes
Mots clau: història natural, societats científiques, Espanya, País Valencià, segle XX
Keywords: natural history, scientific societies, Spain, Valencian Country, 20th century
Palabras clave: historia natural, sociedades científicas, España, País Valenciano, siglo XX

P. 5-20
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l'anàlisi dels seus canvis
Pons i Fernández, Xavier ; Serra, Pere ; Saurí i Pujol, David
Matèries:   Sòl, Ús del
Mots clau: cobertes i usos del sòl, treball de camp, fotografia aèria, teledetecció amb imatges de satèl·lit, comparació postclassificació
Keywords: land cover and land use, field work, aerial photographs, remote sensing images, postclassification method
Palabras clave: cubiertas y usos del suelo, trabajo de campo, fotografía aérea, teledetección con imágenes de satélite, comparación postclasific

P. 21-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aportació al coneixement de la flora liquènica del massís de Cadiretes (Girona, NE península Ibèrica)
Llop, Esteve ; Hladun Simón, Néstor Luis
Matèries:   Flora - Girona (Província)
Líquens - Catalunya - Taxonomia
Mots clau: líquens, flora, silicícoles, corticícoles, terrícoles, mediterranis, NE península Ibèrica, substàncies liquèniques, TLC.
Keywords: lichens, flora, silicicolous, corticolous, terricolous, Mediterranean, Iberian Peninsula, lichen substances, thin-layer chroma
Palabras clave: líquenes, flora, silicícola, epifítico, terrícola, mediterráneo, NE Península Ibérica, substancias liquénicas, TLC

P. 39-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Una herborització a Montserrat a la primavera de 1860
Blanquer Hernández, Antoni
Matèries:   Mill, John Stuart - Contribucions a la botànica
Flora - Montserrat (Catalunya : Massís)
Mots clau: flora, botànica, herborització, John Stuart Mill, Montserrat, vegetació
Keywords: Flora, botany, botanising, John Stuart Mill, Montserrat, vegetation
Palabras clave: flora, botánica, herborización, John Stuart Mill, Montserrat, vegetación

P. 51-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aportació al coneixement de les bardisses humides a Catalunya
Villegas i Alba, Neus
Matèries:   Bardisses - Conservació (Catalunya)
Mots clau: bardisses, fitocenologia, fisiognomia, dinàmica, sintaxonomia, Rubus, Querco- Fagetea, Pruno-Rubion ulmifolii, Pruno- Rubion...
Keywords: Bramble scrub, phytosociology, physiognomy, dynamics, syntaxonomy, Rubus, Querco-Fagetea, Pruno-Rubion ulmifolii, Pruno-Rubion..
Palabras clave: zarzales, fitocenología, fisionomía, dinámica, sintaxonomía, Rubus, Querco- Fagetea, Pruno-Rubion ulmifolii, Pruno-Rubion...

P. 59-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

The life cycle of "Andricus hispanicus" (Hartig, 1856) n. stat., a sibling species of "A. kollari" (Hartig, 1843) (Hymenoptera: Cynipidae)
Pujade i Villar, Juli ; Folliot, Roger ; Bellido, David
Matèries:   Andricus hispanicus
Mots clau: Cynipidae, Andricus, A. kollari, A. hispanicus, cicle biològic, espècies bessones, forma sexual, especiació, distribució...
Keywords: Cynipidae, Andricus, A. kollari, A. hispanicus, biological cycle, sibling species, sexual form, speciation, distribution...
Palabras clave: Cynipidae, Andricus, A. kollari, A. hispanicus, ciclo biológico, especies gemelas, forma sexual, especiación, distribución...

P. 83-95
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

"Hypocacculus (Nessus) hosseinius" (Théry, 1921), nou histèrid per a la fauna europea (Coleoptera: Histeriadae)
Yélamos, Tomàs
Matèries:   Coleòpters - Península Ibèrica
Mots clau: Coleoptera, Histeridae, Hypocacculus (Nessus) hosseinius, península Ibèrica, nova cita
Keywords: Coleoptera, Histeridae, Hypocacculus (Nessus) hosseinius, Iberian Peninsula, new record
Palabras clave: Coleoptera, Histeridae, Hypocacculus (Nessus) hosseinius, Península Ibérica, nueva cita

P. 97-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Descripció d'una nova espècie de cinípid per a la península Ibèrica: "Plagiotrochus gibbosus n. sp. (Hym., Cynipiadae)
Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Cinípids (Himenòpters) - Península Ibèrica
Mots clau: Plagiotrochus, P. gibbosus, nova espècie, península Ibèrica, Cynipidae, Hymenoptera
Keywords: Plagiotrochus, P. gibbosus, new species, Iberian Peninsula, Cynipidae, Hymenoptera
Palabras clave: Plagiotrochus, P. gibbosus, nueva especie, Península Ibérica, Cynipidae, Hymenoptera

P. 109-115
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nota preliminar sobre la malacofauna (Gastropoda) del Miocè del Pi Gros (Vilanova i la Geltrú, el Garraf)
Batllori Aguilà, Jordi ; Moreno, Josep Antoni
Matèries:   Malacologia - Espanya
Mots clau: Gastropoda, Miocè mitjà, Vilanova i la Geltrú, el Garraf, Vallès i Penedès, tafonomia
Keywords: Gastropoda, Middle Miocene, Vilanova i la Geltrú, Vallès-Penedès, Taphonomy
Palabras clave: Gastropoda, Mioceno medio, Vilanova i la Geltrú, el Garraf, Vallès y Penedès, tafonomía

P. 117-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (flora)
Matèries:   Flora - Catalunya

P. 129-134
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Notes breus (fauna)
Matèries:   Fauna - Catalunya

P. 135-139
Citació bibliogràfica Text completText complet

Riquesa d'espècies i interès per a la conservació dels ocells a l'àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d'espais protegits
Pino i Vilalta, Joan
Matèries:   Ocells - Protecció - Catalunya
Mots clau: riquesa d’espècies, interès per a la conservació, ocells, estructurdel paisatge, Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya
Keywords: Biodiversity, species richness, conservation value, birds, landscape structure, nature reserves, Barcelona metropolitan area
Palabras clave: riqueza de especies, interés para la conservación, aves, estructura del paisaje, Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña

P. 141-153
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Present i futur de l'avifauna dels secans de caire estèpic de la plana de Lleida
Estrada i Aliberas, Joan
Matèries:   Ocells - Lleida
Mots clau: ocells esteparis, conservació i ocells, projectes de regadiu, Segarra-Garrigues, estepa cerealista, intensificació agrícola...
Keywords: steppeland birds, bird conservation, irrigation plans, Segarra-Garrigues, cereal steppes, agricultural intensification...
Palabras clave: aves esteparias, conservación y aves, proyectos de regadío, Segarra-Garrigues, estepa cerealista, intensificación agrícola...

P. 155-168
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària