IEC Portal de publicacions r


Referència: 57642
Treballs de Sociolingüística CatalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 26 : Les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 352 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Llindar


Secció monogràfica: Les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

L'ús del català en l'àmbit dels videojocs
Mangiron, Carme
Matèries:   Videojocs
Aplicacions mòbils
Català
Mots clau: videojocs, localització de videojocs, català als videojocs, apps en català, indústria digital, foment del català.
Keywords: video games, game localisation, Catalan video games, apps in Catalan, digital industry, promotion of the use of Catalan.

P. 13-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Language use of Frisian bilingual teenagers on social media
Jongbloed-Faber, Lysbeth ; Van de Velde, Hans ; Meer, Cor van der ; Klinkenberg, Edwin
Matèries:   Frisó
Bilingüisme - Frísia (Països Baixos)
Minories lingüístiques - Unió Europea, Països de la
Enquestes lingüístiques - Frísia (Països Baixos)
Xarxes socials en línia
Llenguatge i Internet
Mots clau: frisó, xarxes socials, joves, bilingüisme, actituds, llengües minoritàries, vitalitat lingüística.
Keywords: Frisian, social media, teenagers, bilingualism, attitudes, minority languages, linguistic vitality.

P. 27-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La identitat catalana en el món digital. El cas de la comunitat d'Ubuntu en català
Gorriz Oria, Katia
Matèries:   Identitat lingüística
Xarxes socials en línia
Català - Ús - Aspectes socials
Mots clau: català, comunitat en línia, ideologia, identitat, Internet.
Keywords: Catalan, online community, ideology, identity, Internet.

P. 55-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi sobre la corrupció lingüística dels polítics a les xarxes socials
Belfiore, Ileana
Matèries:   Xarxes socials en línia
Polítics - Catalunya
Català - Ús
Llenguatge i Internet
Mots clau: qualitat lingüística, polítics catalans, xarxes socials, Twitter.
Keywords: language quality, Catalan politicians, social networks, Twitter.

P. 71-88
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Twitter com a eina per a la recerca sociolingüística: llums i ombres
Nobajas i Ganau, Alexandre
Matèries:   Llenguatge i Internet
Xarxes socials en línia
Sociolingüística - Metodologia
Mots clau: Twitter, xarxes socials, metodologia sociolingüística, web 2.0.
Keywords: Twitter, social networks, sociolinguistic methodology, Web 2.0.

P. 89-101
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

El català dels locutoris: pràctiques i ideologies lingüístiques de la migració en espais urbans castellanoparlants
Sabaté Dalmau, Maria
Matèries:   Català - Ús - Barcelona (Província)
Barcelona (Província) - Emigració i immigració
Mots clau: pràctiques multilingües, ideologies lingüístiques, català, migració, locutoris.
Keywords: multilingual practices, linguistic ideologies, Catalan, migration, “ethnic” call shops.

P. 105-121
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La planificació de corpus sobre el català: bibliografia classificada i comentada
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Corpus (Lingüística)
Català - Normalització
Català - Bibliografia
Mots clau: codificació, difusió de la codificació, elaboració funcional, planificació lingüística de corpus, selecció d’una varietat, estandardització, bibliografia.
Keywords: codification, dissemination of codification, functional elaboration, language corpus planning, selection of a norm, standardization, bibliography.

P. 123-137
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'evolució del coneixement del valencià en dues dècades: els censos lingüístics del 1991 al 2011
Casesnoves Ferrer, Raquel
Matèries:   Valencià - Ús - País Valencià
Censos lingüístics - País Valencià - 2011
Mots clau: cens lingüístic, demolingüística, coneixement del valencià, País Valencià.
Palabras clave: language census, demolinguistics, knowledge of Valencian, Valencian Country.

P. 139-162
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

L'extensió velar dels verbs anar, fer, veure i haver en el parlar dels joves de Manresa
Royo-Casals, Laia
Matèries:   Català - Verb
Català - Morfologia - Manresa
Català - Fonologia - Manresa
Català - Variació
Mots clau: morfofonologia, morfologia, variacionisme, variació lingüística, variació social, extensió velar, verbs irregulars.
Keywords: morphophonology, morphology, variationism, linguistic variation, social variation, velar extension, irregular verbs.

P. 163-180
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Predicció de l'ús del català mitjançant la classificació supervisada
Grimaldo, Francisco ; López-Iñesta, Emilia ; Perucho, Manel ; Querol, Ernest
Matèries:   Aprenentatge automàtic
Català - Ús
Mots clau: ús lingüístic, predicció, intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic, classificació supervisada.
Keywords: linguistic use, prediction, artificial intelligence, machine learning, supervised classification.

P. 181-197
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sobre la vigència de la sociolingüística del conflicte i la noció de normalitat lingüística
Vila i Moreno, F. Xavier
Matèries:   Minories lingüístiques
Normalització lingüística
Política lingüística
Conflicte lingüístic
Mots clau: sociolingüística del conflicte, establiment de llengües, minorització lingüística, economia política de la llengua, política lingüística, normalització lingüística.
Keywords: Conflict sociolinguistics, language establishment, language minorization, political economy of language, language policy, language normalization.

P. 199-217
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Conflicte lingüístic i normalització: conceptes vigents per a les polítiques públiques
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Conflicte lingüístic
Normalització lingüística
Política lingüística
Substitució lingüística
Mots clau: política lingüística, conflicte lingüístic, normalització lingüística, substitució lingüística, equitat lingüística.
Keywords: language policy, language conflict, linguistic normalization, language shift, linguistic equality.

P. 219-229
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Perspectiva històrica del conflicte lingüístic al domini territorial hispànic del català
Escribano, Daniel
Matèries:   Conflicte lingüístic
Català - Història
Diglòssia - Països Catalans
Mots clau: diglòssia, conflicte lingüístic, castellanització, història de la llengua catalana.
Keywords: diglossia, linguistic conflict, “Spanification”, history of Catalan.

P. 231-247
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població japonesa a Catalunya
Fukuda, Makiko
Matèries:   Japonesos - Catalunya - Aspectes socials
Llengües en contacte - Catalunya
Mots clau: contacte de llengües, població japonesa, migració, Catalunya, alternança de codis.
Keywords: language contact, Japanese population, migration, Catalonia, code switching.

P. 249-267
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dones marroquines i aprenentatge de català. Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere
Sanvicén i Torné, Paquita
Matèries:   Dones immigrants - Catalunya - Aspectes socials
Català - Ensenyament - Adults
Mots clau: dones marroquines, aprenentatge del català, recerca acció, immigracions, Catalunya.
Keywords: Moroccan women, Catalan language learning, action research, immigration, Ca- talonia.

P. 269-284
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Famílies lingüísticament mixtes a Catalunya: competències, usos i autoorganització evolutiva
Bastardas i Boada, Albert
Matèries:   Famílies lingüísticament mixtes - Catalunya
Mots clau: política lingüística familiar, famílies lingüísticament mixtes, complexitat, usos lingüístics, llengües mitjanes, autoorganització.
Keywords: family language policy, mixed-language families, complexity, language use, medium-sized languages, self-organization.

P. 285-308
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes

Gimeno, Chabier; Sorolla, Natxo (coord.) (2014). Actas de las Jornadas Aragonesas de Sociología: Grupo de trabajo "Lenguas e identidades". Zaragoza: Gara d'Edizions: Institución Fernando el Católico: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 169 p.
Bercero, Rosa
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 311-314
Citació bibliogràfica Text completText complet

Domingo Andreu (2014). Catalunya al mirall de la immigració: Demografia i identitat nacional. Barcelona: L'Avenç. 356 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 315-316
Citació bibliogràfica Text completText complet

Duchêne, Alexandre; Heller, Monica (ed.) (2012). Language in late capitalism: Pride and profit. Nova York; Londres: Routledge. 269 p.
Flors Mas, Avel·lí
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 317-323
Citació bibliogràfica Text completText complet

De Mauro, Tullio (2014). In Europa son già 103: Troppe lingue per una democrazia?. Bari: Laterza. 83 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 324-326
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sabaté i Dalmau, Maria (2014). Migrant communication enterprises: Regimentation and resistance. Bristol: Multilingual Matters. 206 p.
Massaguer Comes, Marina
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 327-330
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sari, Guido (2012). El català de l'Alguer: una llengua en risc d'extinció. Barcelona: La Busca. 211 p.
Cabrera i Callís, Maria
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 331-334
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa (ed.) (2015). Language policy in higher education: The case of medium-sized languages. Bristol: Multilingual Maters. 218 p.
Gresa, Deva
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 335-338
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vila, F. Xavier; Salvat, Eulàlia (ed.) (2013). Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR. Servicios de Comunicación Gráfica. 250 p.
Gallego Balsà, Lídia
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 339-342
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòries


Dades de l´usuari/ària