IEC Portal de publicacions r


Referència: 36942
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 59, 2008 : Biologia de la reproducció / Mercè Durfort i Francesca Vidal, editores
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 284 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Resum

El volum cinquanta-nou dels Treballs de la Societat Catalana de Biologia conté vint articles. Els onze primers estudien aspectes de la reproducció de diverses espècies d’invertebrats i vertebrats, que tenen interès en aqüicultura (mol•luscs, crustacis i peixos), així com en ramaderia (porcina i caprina); sense oblidar els grups que tenen interès per llur posició filogenètica, i dels quals s’ha estudiat relativament poc la reproducció, com és el cas de les esponges. També hi ha treballs sobre aspectes relatius a la reproducció en humans; aspectes estructurals i ultraestructurals dels gàmetes; aspectes moleculars de les cèl•lules reproductores; el control neuroendocrí de la maduresa sexual en peixos teleostis, i la incidència del sistema immunitari en la reproducció i el creixement de peixos. Els nou articles restants fan referència a la reproducció de l’espècie humana: tracten d’aspectes tècnics de la reproducció assistida, com ara la criopreservació de gàmetes i d’embrions; del diagnòstic genètic preimplantacional; de les línies de cèl•lules mare embrionàries, i del cultiu i desenvolupament in vitro d’embrions humans. Les aportacions han estat fetes per diferents grups de recerca que formen part de la Secció especialitzada en Biologia de la Reproducció, creada el 1978 en el si de la Societat Catalana de Biologia.
Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Una Ullada a les transformacions epigenètiques del DNA en la reproducció
Subirana, Joan A.
Matèries:   Epigènesi
ADN - Metilació
Gàmetes
Mots clau: epigenètica, metilació del DNA, espermatozoide, oòcit, gàmeta.
Keywords: epigenetics, DNA methylation, sperm, oocyte, gamete.

P. 9-12
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Transició de proteïnes nuclears i condensació de la cromatina espermiogènica : proposta d'un model ancestral de l'espermiogènesi nuclear
Kurtz, Kathryn ; Saperas Plana, Núria ; Ausió Casas, Juan ; Chiva i Royo, Manuel
Matèries:   Espermatogènesi
Nucleoproteïnes
Cromatina
Histones
Mots clau: espermiogènesi, cromatina, proteïnes nuclears, acetilació, evolució.
Keywords: spermiogenesis, chromatin, nuclear proteins, acetylation, evolution.

P. 13-27
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Reproduction in the phylum Porifera: a synoptic overview
Maldonado, Manuel ; Riesgo, Ana
Matèries:   Esponges - Reproducció
Mots clau: reproducció d’esponges, reproducció asexual, gametogènesi, desenvolupament d’invertebrats, larva d’esponges.
Keywords: sponge reproduction, asexual reproduction, gametogenesis, invertebrate development, poriferan larva.

P. 29-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Imposex: el seu estudi i evolució en Bolinus brandaris
Amor, Maria José ; Ramón Herrero, Montserrat ; Richter, Alexandra ; Durfort i Coll, Mercè
Matèries:   Gastròpodes - Efecte de la contaminació
Mots clau: gasteròpode, contaminació, tributilestany, masculinització, imposex.
Keywords: gastropoda, pollution, trybutiltin, sex-change, imposex.

P. 51-57
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ultraestructura dels espermatozoides de Crassostrea gigas, Mytilus galloprovincialis i Donax trunculus (Mollusca, Bivalvia)
Bozzo Duran, Maria Gràcia ; Poquet i Miquel, Montserrat ; Sagristà i Mateo, Elena ; Durfort i Coll, Mercè
Matèries:   Mol·luscos - Espermatozoides
Mots clau: reproducció en mol·luscs bivalves, ostres, musclos, tellerines, espermatozoides
Keywords: bivalvia, reproduction in Mollusca, oysters, mussels, clams, spermatozoa.

P. 59-70
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Espermatogènesi en els crancs (Crustacea, Brachyura) : un model atípic de condensació del nucli espermàtic
Garcia Simeó, Carles ; Kurtz, Kathryn ; Chiva i Royo, Manuel ; Rotllant, Guiomar ; Ribes i Mora, Enric
Matèries:   Crustacis - Espermatozoides
Espermatogènesi
Mots clau: aparell reproductor masculí, espermatogènesi, espermatozoide, cromatina, Brachyura.
Keywords: male reproductive system, spermatogenesis, spermatozoa, chromatin, Brachyura.

P. 71-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Control neuroendocrí de l'inici de la maduresa sexual en els vertebrats mitjançant la kisspeptina i el seu receptor, amb especial èmfasi pel que fa a la situació en els peixos teleostis
Mechaly, Alejandro ; Viñas, Jordi ; Piferrer i Circuns, Francesc
Matèries:   Teleostis - Reproducció
Mots clau: maduresa sexual, kisspeptina, KISS1R, GPR54, GnRH, teleostis.
Keywords: puberty, kisspeptin, KISS1R, GPR54, GnRH, teleosts.

P. 95-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Desxifrant la base molecular de la formació de l'ou en els peixos marins
Cerdà Luque, Joan
Matèries:   Òvuls
Teleostis - Ous
Mots clau: teleostis, oòcit, hidratació, proteïnes del vitel, aquaporina.
Keywords: teleosts, oocyte, hydration, yolk proteins, aquaporin.

P.109-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Conseqüències fisiològiques d'una activació del sistema immunitari sobre la reproducció i el creixement en peixos d'interès en aqüicultura
Roher, Nerea ; Crespo, Diego ; Vraskou, Yoryia ; Díaz, Mònica ; MacKenzie, Simon A. ; Planas, Josep V.
Matèries:   Teleostis - Immunologia
Teleostis - Reproducció
Teleostis - Creixement
Mots clau: sistema immunitari, reproducció, creixement, infecció, peixos.
Keywords: immune system, reproduction, growth, infection, fish.

P. 129-139
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Biotecnologia reproductiva en porcí: estat actual i reptes de futur
Bonet i Marull, Sergi ; Briz González, Maria Dolors ; Pinart Nadal, Elisabeth ; Sancho, Sílvia ; Bussalleu Muntada, Eva ; Yeste, Marc ; Casas, Isabel ; Fábregas, Anna ; Puigmulé, Marta ; Garcia-Bonavila, Estela ; Santos, Mónica ; Torner, Eva ; Micaló, Sílvia
Matèries:   Porcs - Fecundació in vitro
Inseminació artificial
Mots clau: reproducció assistida, semen, porcí, biotecnologia, Sus domesticus.
Keywords: assisted reproduction, semen, porcine, biotechnology, Sus domesticus.

P. 141-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Producció in vivo versus in vitro d'embrions caprins
Paramio Nieto, Maria Teresa ; Izquierdo, Dolors
Matèries:   Cabres - Fecundació in vitro
Inseminació artificial
Mots clau: cabrum, inseminació artificial, MOET, PIVE, prepúber.
Keywords: goat, artificial insemination, MOET, IVP, prepubertal.

P. 151-163
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un Mateix camí amb dreceres diferents en funció del sexe: gametogènesi femenina
Garcia-Cruz, Raquel ; Roig, Ignasi ; Garcia i Caldés, Montserrat
Matèries:   Oogènesi
Aneuploïdia
Mots clau: aneuploïdia, meiosi, oogènesi, recombinació, sinapsi.
Keywords: aneuploidy, meiosis, oogenesis, recombination, synapsis.

P. 165-176
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Anàlisi citogenètica d'espermatozoides humans
Sarrate, Zaida ; Anton, Ester ; Blanco, Joan ; Vidal, Francesca
Matèries:   Humans - Espermatozoides
Citogenètica humana
Mots clau: citogenètica, cromosoma, espermatozoides, FISH, infertilitat.

P. 177-184
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fragmentació del DNA espermàtic
Esbert Algam, Margarida ; Pacheco, Alberto ; Florensa Bargalló, Mireia ; Riqueros, Marissa ; Martín Salat, Marta ; Ballesteros Boluda, Agustín ; Calderón, Gloria
Matèries:   Espermatozoides
ADN
Mots clau: espermatozoides, esterilitat, fragmentació del DNA.
Keywords: DNA fragmentation, infertility, spermatozoa.

P. 185-191
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi i diagnòstic d'aneuploïdies en oòcits humans
Rius, Mariona ; Obradors, Albert ; Oliver-Bonet, Maria ; Benet, Jordi ; Navarro, Joaquima
Matèries:   Aneuploïdia
Òvuls
Mots clau: aneuploïdia, DGP, primer corpuscle polar, FISH, CGH.
Keywords: aneuploidy, PGD, first polar body, FISH, CGH.

P. 193-209
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Cultiu i desenvolupament in vitro d'embrions humans
Grossmann Camps, Mark ; Pons, Maria del Carme
Matèries:   Embriologia humana
Mots clau: embrió, desenvolupament, cultiu in vitro, viabilitat, no invasiu.
Keywords: embryo, development, in vitro culture, viability, non-invasive.

P. 211-223
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Diagnòstic genètic preimplantacional en estadis embrionaris tardans
Parriego, Mònica ; Veiga i Lluch, Anna ; Vidal, Francesca
Matèries:   Embrions - Trasplantació
Mots clau: biòpsia embrionària, blastocist, diagnòstic genètic preimplantacional.
Keywords: embryo biopsy, blastocyst, preimplantation genetic diagnosis.

P. 225-232
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Criopreservació i tècniques de reproducció assistida
Solé, Miquel ; Boada, Montserrat ; Veiga i Lluch, Anna
Matèries:   Reproducció humana assistida
Criopreservació d'òrgans, teixits, etc.
Mots clau: bioseguretat, criopreservació, crioprotector, oncofertilitat, vitrificació.
Keywords: biosecurity, cryopreservation, cryoprotectants, oncofertility, vitrification.

P. 233-248
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries a partir de blastòmers aïllats
González, Sheyla ; Costa Borges, Nuno ; Ibáñez, Elena ; Santaló, Josep
Matèries:   Cèl·lules mare embrionàries
Embriologia experimental
Mots clau: ESC, massa cel·lular interna, blastocist, blastòmers.
Keywords: ESC, inner cell mass, blastocyst, blastomeres.

P. 249-261
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries humanes
Aran Corbella, Begoña ; Rodríguez-Pizà, Ignasi ; Raya, Ángel ; Muñoz Santos, Yolanda ; Barri Ragué, Pere Nolasc ; Izpisúa Belmonte, Juan Carlos ; Veiga i Lluch, Anna
Matèries:   Cèl·lules mare embrionàries
Embriologia humana
Mots clau: donació d’embrions, qualitat embrionària, cèl·lules mare embrionàries.
Keywords: embryo donation, embryo quality, embryonic stem cells.

P. 263-275
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària