IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 54685
Treballs de Sociolingüística CatalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 24 : Les ideologies lingüístiques
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 452 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Altres


Secció monogràfica

Autobiografies lingüístiques d'infants que viuen en una societat de llengües en contacte
Areny i Cirilo, Maria Dolors
Matèries:   Autobiografia
Llengües en contacte - Barcelona
Etnologia
Bilingüisme en els infants - Barcelona
Llenguatge i llengües - Adquisició
Mots clau: bilingüisme, contacte de llengües, redescripció representacional, representacions lingüístiques, teories implícites sobre l’adquisició del llenguatge.
Keywords: bilingualism, language contact, representational redescription, linguistic representations, implicit theories of language acquisition.

P. 13-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Ideologia lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a la Catalunya del Nord
Baylac-Ferrer, Alà
Matèries:   Llengües - Dret i legislació
Català - Ús - Catalunya del Nord
França - Política lingüística
Mots clau: ideologia lingüística, llengües regionals, llengües minoritàries, política lingüística francesa, català, la Catalunya del Nord, pluralitat lingüística, estatus legal de les llengües.
Keywords: linguistic ideology, regional languages, minority languages, French linguistic policy, Catalan, Northern Catalonia, linguistic plurality, legal status of languages.

P. 57-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Nom propi i la percepció de la identitat lingüística: anàlisi etnolingüística dels noms més posats a Catalunya l'any 2008
Bosch i Roura, Eva
Matèries:   Noms de persona - Catalunya - 2008
Etnolingüística
Antroponímia - Catalunya
Mots clau: antroponímia, identitat lingüística, Catalunya, ideologies lingüístiques, etnolingüística, ideologia de l’autenticitat, ideologia de l’anonimat.
Keywords: first names, linguistic identity, Catalonia, linguistic ideologies, ethnolinguistics, ideology of authenticity, ideology of anonymity.

P. 89-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Llengua i ideologia en els partits polítics d'esquerra i centreesquerra del País Valencià: una aproximació
Català i Oltra, Lluís
Matèries:   Ideologia - País Valencià
Partits polítics - País Valencià
Llenguatge i llengües - País Valencià
Mots clau: ideologia, identitat, llengua, País Valencià, partits polítics.
Keywords: ideology, identity, language, Valencia, political parties.

P. 113-131
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Usos i representacions lingüístiques de les famílies germanocatalanes: un estudi de casos
Cutillas Romero, Anna
Matèries:   Català - Ús - Aspectes socials
Alemany - Ús - Aspectes socials
Transmissió lingüística intergeneracional
Multilingüisme
Mots clau: transmissió de les llengües, multilingüisme, usos lingüístics, representacions lingüístiques, ideologies lingüístiques.
Keywords: language transmission, multilingualism, linguistic uses, linguistic representations, linguistic ideologies.

P. 133-151
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Actituds lingüístiques segons l'origen dels aprenents de català com a llengua d'acollida
Estors Sastre, Laura
Matèries:   Llengua segona - Adquisició
Català - Ensenyament
Mots clau: actituds lingüístiques, motivacions en l’adquisició de segones llengües, ideologies lingüístiques, neoparlants de català.
Keywords: linguistic attitudes, motivations for acquisition of second languages, linguistic ideologies, new speakers of Catalan.

P. 153-171
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Justificant les preferències. Com argumenten les opcions lingüístiques els adolescents catalans
Flors Mas, Avel·lí ; Vila i Moreno, F. Xavier
Matèries:   Llenguatge i llengües - Ensenyament - Catalunya
Català - Anàlisi del discurs
Mots clau: ideologies lingüístiques, anàlisi del discurs, Catalunya, societat integracionista, Mataró, adolescents, sociolingüística educativa.
Keywords: linguistic ideologies, discourse analysis, Catalonia, integrationist society, Mataró, adolescents, educational sociolinguistics.

P. 173-199
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Ideologia lingüística contrària a la revitalització del gallec. El cas de Galicia Bilingüe
González Pascual, Iago
Matèries:   Bilingüisme - Galícia
Gallec - Anàlisi del discurs
Mots clau: ideologies lingüístiques, normalització lingüística, gallec, anàlisi crítica del discurs.
Keywords: linguistic ideologies, linguistic normalisation, Galician, critical discourse analysis.

P. 201-224
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Estudi d'ideologies lingüístiques amb grup de discussió: el cas dels estudiants palmesans de ciències socials a la Universitat de les Illes Balears
Ibáñez Ferreté, Òscar-Adrià
Matèries:   Català - Normalització - Illes Balears
Ciències socials - Ensenyament
Llengües en contacte - Illes Balears
Mots clau: ideologia lingüística, normalització lingüística, coexistència de llengües, català, llengua materna, Mallorca.
Keywords: linguistic ideology, linguistic normalisation, coexistence of languages, Catalan language, first language, Majorca.

P. 225-240
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Pertinença lingüística: el cas de les Illes Balears
Melià Garí, Joan
Matèries:   Consciència lingüística
Català - Balears - Ús
Mots clau: llengua catalana, Illes Balears, secessionisme, prejudici, dialecte, pertinença lingüística i cultural, consciència lingüística.
Keywords: Catalan, Balearic Islands, linguistic secessionism, linguistic prejudice, dialect, linguistic and cultural belonging, language awareness.

P. 241-266
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tries lingüístiques: vuit anys després. L'evolució dels usos lingüístics des de P3 fins a 6è de primària
Rosselló i Peralta, Carles de ; Ginebra Domingo, David
Matèries:   Tria lingüística - Catalunya
Català - Ús - Catalunya
Llengua segona - Adquisició
Mots clau: tries lingüístiques, normes d’ús, infància, habitus lingüístic, procés d’adquisició de la L2.
Keywords: linguistic choices, norms of linguistic use, childhood, linguistic habitus, L2 acquisition process.

P. 267-280
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Normalització del cosmopolitisme lingüístic entre els joves del segle XXI? Una exploració de les ideologies lingüístiques a Catalunya
Trenchs-Parera, Mireia ; Larrea Mendizabal, Imanol ; Newman, Michael
Matèries:   Internacionalisme
Català - Ús - Aspectes socials
Castellà - Ús - Aspectes socials - Catalunya
Mots clau: català, castellà, cosmopolitisme lingüístic, ideologies lingüístiques, joves, immigració, xinès.
Keywords: Catalan, Spanish, linguistic cosmopolitanism, linguistic ideologies, young people, immigration, Chinese.

P. 281-301
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Rerefons ideològic de la interrupció generacional del català a Borriana
Olivares i Muñoz, Glòria
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Borriana (País Valencià)
Català - Ús - Borriana (País Valencià)
Castellà - Ús - Borriana (País Valencià)
Mots clau: interrupció intergeneracional, arguments, cronologia, ideologia lingüística.
Keywords: intergenerational break, arguments, chronology, linguistic ideology.

P. 303-325
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Modificació del mapa de representacions lingüístiques de principi de segle a La Veu de Catalunya
Barnada Coll, Clara
Matèries:   Català - Aspectes socials - Catalunya - S. XX
Premsa - Catalunya - Història - S. XX
Característiques nacionals catalanes - Història
La Veu de Catalunya - 1910/1917
Mots clau: història social de la llengua catalana, segle XX, identitat i premsa nacional, ideologies lingüístiques.
Keywords: social history of the Catalan language, 20th century, identity and national print media, linguistic ideology.

P. 329-344
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Introducció del concepte de llengua oficial em el llenguatge polític espanyol (1881-1928)
Escribano, Daniel
Matèries:   Llengües - Dret i legislació - Espanya - 1881/1928
Llengua oficial
Mots clau: història del dret lingüístic, llengua oficial, conflicte lingüístic, català, castellà.
Keywords: history of linguistic law, official language, language conflict, Catalan, Spanish.

P. 345-371
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dir les coses pel seu nom: català o aragonès oriental?
Giralt Latorre, Javier
Matèries:   Català - Dialectes - Franja de Ponent
Aragonès - Ús
Mots clau: Franja d’Aragó, Llei de llengües, català a l’Aragó, nomenclatura i identitat, aragonès oriental.
Keywords: La Franja d’Aragó, Language Act, Catalan in Aragon, nomenclature and identity, Eastern Aragonese.

P. 373-388
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Ai, que em faig un lio". Desenvolupaments recents del coneixement de les normatives lingüísties catalana i castellana
Hawkey, James
Matèries:   Català - Normalització
Castellà - Normalització
Planificació lingüística
Política lingüística
Mots clau: normalització lingüística, codificació, planificació i política lingüística, interferència lingüística.
Keywords: Linguistic normalisation, codification, language planning and policy, linguistic interference.

P. 389-408
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Ús i el rol del català a la comunitat gitana del nucli antic de Tarragona: pràctiques i actituds lingüístiques d'un grup d'adolescents
Massaguer Comes, Marina
Matèries:   Gitanos - Llengües
Caló
Canvi lingüístic - Tarragona (Província)
Mots clau: comunitat gitana, Tarragona, tarragoní, caló, actituds lingüístiques, conductes lingüístiques, canvi lingüístic, vitalitat etnolingüística.
Keywords: Gypsies, Tarragona, Tarragonan Catalan subdialect, Caló, linguistic attitudes, linguistic behaviours, linguistic change, ethnolinguistic vitality.

P. 409-428
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Entrevista a Francesc Vallverdú
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Vallverdú Canes, Francesc - Intervius

P. 429-436
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenyes

Rovira-Martínez, Marta (2011). Estratègies de transmissió lingüística en famílies plurilingües. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 66 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Revistes

P. 439-441
Citació bibliogràfica Text completText complet

Montoya, Brauli; Mas, Antoni (2011). La trasmissió familiar del valencià. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 445 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Revistes

P. 442-444
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bos i Solé, Alexia (ed.). Les fronteres del multilingüisme: una visió actual i pluridisciplinar sobre el multilingüisme en la societat contemporània. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 177 p.
Alarcón Alarcón, Amado
Matèries:   Sociolingüística - Revistes

P. 445-448
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria

Memòria d'activitats del 2013
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 449-452
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària