IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 59662
Revista de Dret Històric CatalàVolum: 16 : 2017
Data d´edició: 2017
ISSN (format paper): 1578-5300
ISSN (format digital): 2014-0010
Descripció física: 334 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Ponències i comunicacions del seminari "La Mancomunitat de Catalunya": aspectes històrics i competencials

Notas sobre el derecho civil de Cataluña ante el proceso codificador español
Baró Pazos, Juan
Matèries:   Dret civil - Catalunya
Decret de Nova Planta - Catalunya - 1719
Dret civil - Legislació - Espanya - 1888-1889
Duran i Bas, Manel - Biografia
Mots clau: Decret de Nova Planta, codificació civil, dret foral, Duran i Bas, Projecte de 1851, Codi civil de 1888-1889.
Keywords: Decree of Nueva Planta, civil codification process, regional charters, Duran i Bas, 1851 draft, Civil Code of 1888-1889.
Palabras clave: Decreto de Nueva Planta, codificación civil, derecho foral, Duran i Bas, Proyecto de 1851, Código civil de 1888-1889.

P. 11-35
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La formació de funcionaris públics de la Diputació de Barcelona a la Mancomunitat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya (1912-1939)
Jordà Fernández, Antoni
Matèries:   Escola d'Administració Pública de Catalunya
Catalunya - Funcionaris i empleats - 1912/1939
Personal - Administració - Espanya - 1912/1939
Mots clau: Administració local, funció pública, Catalunya, Escola d’Administració.
Keywords: local Administration, civil service, Catalonia, School of Administration.
Palabras clave: Administración local, función pública, Catalunya, Escuela de Administración.

P. 37-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La viabilitat d'un estat propi en el context europeu i internacional: Catalunya i Escòcia
López Bofill, Héctor
Matèries:   Dret internacional
Nacionalisme - Catalunya
Nacionalisme - Escòcia
Autodeterminació nacional - Catalunya
Mots clau: Catalunya, Escòcia, secessió, Unió Europea, dret internacional públic, Nacions Unides, tractats internacionals.
Keywords: Catalonia, Scotland, secession, European Union, international public law, the UN, international treaties.
Palabras clave: Cataluña, Escocia, secesión, Unión Europea, derecho internacional público, Naciones Unidas, tratados internacionales.

P. 51-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Articles

Els testaments del jurista i polític Miquel Sarrovira (ca. 1514-1604) i d'Altília Cordelles (1602)
Capdeferro i Pla, Josep
Matèries:   Testaments - Catalunya - S. XVI
Advocats - Catalunya - S. XVI
Polítics - Catalunya - S. XVI
Sarrovira i Pla, Miquel
Mots clau: jurista, dret, política, Barcelona, testament, Sarrovira, Cordelles, segle XVI.
Keywords: lawyer, law, politics, Barcelona, will, Sarrovira, Cordelles, 16th century.
Palabras clave: jurista, derecho, política, Barcelona, testamento, Sarrovira, Cordelles, siglo XVI.

P. 65-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sobre la contribución de Cataluña a la construcción de la civilización europea
Espaliú Berdud, Carlos
Matèries:   Oliba, abat
Gaudí, Antoni
Cultura europea
Mots clau: abat Oliba, Antoni Gaudí, civilització europea, art, cultura.
Keywords: Abbot Oliba, Antoni Gaudí, European civilisation, art, culture.
Palabras clave: abad Oliba, Antonio Gaudí, civilización europea, arte, cultura.

P. 81-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notas para un primer acercamiento al estudio del derecho indiano en las Cortes de Cádiz
Westermeyer Hernández, Felipe Ignacio
Matèries:   Espanya. Constitución (1812)
Cadis. Corts
Dret colonial espanyol - Amèrica
Mots clau: dret indià, Corts de Cadis, Constitució de 1812.
Keywords: Indian law, Courts of Cádiz, Spanish Constitution of 1812.
Palabras clave: derecho indiano, Cortes de Cádiz, Constitución de 1812.

P. 93-135
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'abat Oliba, personatge i conflicte
Ferran i Planas, Elisabet
Matèries:   Oliba, abat
Feudalisme - Història
Mots clau: abat Oliba, conflicte, feudalisme, justícia, pau i treva, parlamentarisme, pàtria.
Keywords: Abbot Oliba, conflict, feudalism, justice, Peace and Truce of God, parliamentarianism, fatherland.
Palabras clave: abad Oliba, conflicto, feudalismo, justicia, paz y tregua, parlamentarismo, patria.

P. 137-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Purgar taula : el present d'una institució històrica
Llucià i Sabarich, Isidre
Matèries:   Depuració
Dret romà
Mots clau: purga de taula, judici de taula, tenir taula, exigència de responsabilitats, dret disciplinari, dret romà, procediment general reglat, esperit del dret públic català, depuració de responsabilitats.
Keywords: “purga de taula”, “judici de taula”, “tenir taula”, demand for accountability, disciplinary law, Roman law, general regulated procedure, spirit of Catalan public law, purging responsibilities.
Palabras clave: purga de residencia, juicio de residencia, tener residencia, exigencia de responsabilidades, derecho disciplinario, derecho romano, procedimiento general reglado, espíritu del derecho público catalán, depuración de responsabilidades.

P. 151-175
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Generaciones y semblanzas de la Asturias ilustrada
Coronas González, Santos M.
Matèries:   Il·lustració - Astúries - S. XVIII
Mots clau: Il·lustració, generació, universitat, eclesiàstics, noblesa.
Keywords: Enlightenment, generation, university, ecclesiastics, nobility.
Palabras clave: Ilustración, generación, universidad, eclesiásticos, nobleza.

P. 177-200
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Per a "esquivar tota sospita i engany": les regles essencials per a la formació de la voluntat de la Universitas i el procediment d'adopció d'acords dels consells municipals de Catalunya a través dels llibres d'actes (Cervera, 1332-1333)
Turull i Rubinat, Max ; Aguado i Cudolà, Vicenç
Matèries:   Dret medieval
Dret - Catalunya - Història
Mots clau: dret medieval, Administració pública medieval, Govern local medieval, règim municipal medieval, història del dret, història del dret administratiu, història del dret de Catalunya, Cervera.
Keywords: mediaeval law, mediaeval public Administration, mediaeval local government, mediaeval municipal system, history of law, history of administrative law, history of law in Catalonia, Cervera.
Palabras clave: derecho medieval, Administración pública medieval, Gobierno local medieval, régimen municipal medieval, historia del derecho, historia del derecho administrativo, historia del derecho de Cataluña, Cervera.

P. 201-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Exclusio propter dotem: los pactos de renuncia a la legítima futura en el derecho romano
Planas Ballvé, Maria
Matèries:   Herències i successions (Dret romà)
Dret canònic
Renúncia (Dret)
Mots clau: exclusio propter dotem, pactes de renúncia, dret canònic, dret de successions.
Keywords: exclusio propter dotem, waiver covenants, canon law, inheritance law.
Palabras clave: exclusio propter dotem, pactos de renuncia, derecho canónico, derecho de successiones.

P. 253-295
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'anihilació de la República del general Franco i l'administració de justícia de Catalunya (1936-1939)
Vázquez Osuna, Federico
Matèries:   Catalunya - Història - 1931/1939, Segona República Espanyola
Catalunya - Història - 1936/1939, Guerra Civil
Catalunya. Estatut (1932)
Dret civil - Catalunya
Mots clau: justícia, República, front popular, Guerra Civil espanyola, franquisme, dictadura del general Franco, Tribunal de Cassació de Catalunya, Estatut d’autonomia de 1932, Estatut interior de Catalunya, dret civil català, jurats populars, tribunals populars, Tribunal d’Espionatge, Derrotisme i Alta Traïció, tribunals especials de guàrdia, Oficina Jurídica.
Keywords: justice, Republic, Popular Front, Spanish Civil War, Francoism, dictatorship of General Franco, Court of Cassation of Catalonia, 1932 Statute of Autonomy, Interior Statute of Catalonia, Catalan civil law, public juries, people’s courts, Court of Espionage, Defeatism and High Treason, tribunales especiales de guardia, Legal Office.
Palabras clave: justicia, República, frente popular, Guerra Civil española, franquismo, dictadura del general Franco, Tribunal de Casación de Cataluña, Estatuto de autonomía de 1932, Estatuto interior de Cataluña, derecho civil catalán, jurados populares, tribunales populares, Tribunal de Espionaje, Derrotismo y Alta Traición, tribunales especiales de guardia, Oficina Jurídica.

P. 297-319
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Crònica

Presentación del libro de Víctor Ferro Pomà El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta
Mesutti, Ana
Matèries:   Dret públic - Catalunya - Història
Dret - Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 323-331
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària