IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 60502
Anuari de la Societat Catalana de FilosofiaEnllaç: ISSUU
Volum: 28-29 : 2017-2018
Data d´edició: 2018
ISSN (format paper): 1130-4383
ISSN (format digital): 2013-9543
Descripció física: 381 p. ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Actes del IV Congrés Català de Filosofia : Vilafranca del Penedès, 2015


Agustí Bartra i Albert Camus: Sic et Non
Abrams, D. Sam
Matèries:   Bartra, Agustí - Crítica i interpretació
Camus, Albert. Le mythe de Sisyphe. Essai sur l'absurde
Filosofia moderna
Poesia catalana - S. XX
Mots clau: Agustí Bartra, Albert Camus, poesia moderna, filosofia moderna, debat d'idees, represa textual, mite.
Keywords: Agustí Bartra, Albert Camus, modern poetry, modern philosophy, debate of ideas, textual reprise, myth.

P. 9-24
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Epicur: sistema teòric, ètica o praxi?
Marcio Cid, Ignacio
Matèries:   Epicur, de Samos - Contribucions a l'ètica
Aristòtil - Crítica i interpretació
Plató - Crítica i interpretació
Ètica
Mots clau: Epicur, Plató, sistema, ètica, pràctica, salut, teràpia.
Keywords: Epicurus, Plato, system, Ethics, practice, health, therapy.

P. 25-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El pensament sobre la mort de Nieremberg (1595-1658)
Baró Queralt, Xavier
Matèries:   Nieremberg y Otin, Eusebio
Mort
Jesuïtes
Mots clau: Jesuïtes, discurs sobre la mort, Nieremberg, Barroc.
Keywords: Jesuits, discourse on death, Nieremberg, Baroque.

P. 33-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Il visibile non esaurisce la sfera del luminoso. Scienza e Magia tra Vico e Xirau
Fioraso, Nazzareno
Matèries:   Xirau, Joaquim - Crítica i interpretació
Vico, Giambattista
Màgia
Hermenèutica
Filosofia catalana - Història
Mots clau: Joaquim Xirau, Giambattista Vico, màgia, axiologia, hermenèutica, història de la filosofia espanyola, història de la filosofia catalana.
Keywords: Joaquim Xirau, Giambattista Vico, magic, axiology, hermeneutics, history of Spanish philosophy, history of Catalan philosophy.

P. 47-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Søren Kierkegaard: Un pensador fronterer
Perarnau Vidal, Dolors
Matèries:   Kierkegaard, Søren - Crítica i interpretació
Cristianisme
Sòcrates
Mots clau: Kierkegaard, límit, frontera, filosofia, cristianisme, Sòcrates, veritat, paradoxa.
Keywords: Kierkegaard, limit, boundary, philosophy, christianity, Socrates, truth, paradox.

P. 59-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ferrater Mora: entre el seny y la rauxa
Velásquez Giraldo, Carla Isabel
Matèries:   Ferrater Móra, Josep - Crítica i interpretació
Filosofia catalana - S. XX
Raó
Mots clau: seny, rauxa, raó, virtut, dicotomies, filosofia catalana.
Keywords: seny, rauxa, reason, virtue, dichotomies, Catalan Philosophy.

P. 73-84
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Elements d'una (possible) lògica sofística
Alcolea Banegas, Jesús
Matèries:   Lògica
Mots clau: sofística, lògica, retòrica, teoria de l’argumentació.
Keywords: sophists, logic, rhetorics, argumentation theory.

P. 85-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Intención con la cual e intención hacia el futuro, una perspectiva davidsoniana
Di Maio, Caterina
Matèries:   Davidson, Donald - Crítica i interpretació
Ontologia
Semiòtica
Mots clau: intenció, acció intencional, teoria de l’acció, Donald Davidson, ontologia.
Keywords: intention, intentional action, action theory, Donald Davidson, ontology.

P. 99-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Mites i imatges a la filosofia de Sellars
Pujadas Torres, Lluís
Matèries:   Sellars, Wilfrid
Mitologia
Mots clau: mite, imatge manifesta, imatge científica, donat.
Keywords: myth, manifest image, scientific image, given.

P. 109-115
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El concepto de metanoia. Una perspectiva especulativa
Santana Ramón, Javier
Matèries:   Especulació (Filosofia)
Realisme
Mots clau: metanoia, realisme especulatiu, especulació, metonímia, llenguatge.
Keywords: metanoia, speculative realism, speculation, metonymy, language.

P. 117-129
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'atentivitat o la passió per la veritat en el pensament de Lluís Cuéllar
Llorca i Arimany, Albert
Matèries:   Cuéllar, Lluís - Bibliografia
Cuéllar, Lluís - Crítica i interpretació
Fenomenologia
Husserl, Edmund
Escepticisme
Mots clau: atentivitat, veritat-per-a-mi, escepticisme, evidència fonamental, imperatiu de veritat, epokhé.
Keywords: attentivity, true-to-me, scepticism, fundamental evidence, imperative of truth, epokhé.

P. 131-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Fluidez" y "represión" en el prólogo a la Fenomenología del espíritu
Parcero Oubiña, Oscar
Matèries:   Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Crítica i interpretació
Fenomenologia
Mots clau: fluïdesa, repressió, Hegel, Fenomenologia de l’Esperit, moviment, negatiu.
Keywords: fluidity, restraint, Hegel, Phenomenology of Spirit, movement, negativity.

P. 147-159
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dolor i cultura: Una aproximació fenomenològica a la relació entre dolor i creativitat
Pedragosa, Pau
Matèries:   Fenomenologia
Mots clau: dolor, imaginació, cos, mimesi, animisme, història de l’arquitectura, arquitectura del plaer, Elaine Scarry
Keywords: pain, imagination, body, mimesis, animism, history of architecture, architecture of pleasure, Elaine Scarry.

P. 161-170
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El rol fonamental de l'alteritat a l'experiència humana
Fernández Borsot, Gabriel
Matèries:   Alteritat (Filosofia)
Ontologia
Espiritualitat
Mots clau: alteritat, espiritualitat, ontologia relacional.
Keywords: alterity, otherness, spirituality, relational ontology.

P. 171-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Herder i la idea d'una nova mitologia
Rius Santamaria, Carles
Matèries:   Herder, Johann Gottfried von
Mitologia
Mots clau: Herder, nova mitologia, poesia, estètica, Romanticisme.
Keywords: Herder, new mythology, poetry, aesthetics, Romanticism.

P. 179-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Multiculturalismo, identidad y otredad; una lectura nicoliana sobre el problema de la sustancialidad de las comunidades modernas
Alvarado, Mario
Matèries:   Multiculturalisme
Alteritat (Filosofia)
Identitat col·lectiva
Ontologia
Mots clau: ontologia, història, identitat, multiculturalisme, alteritat, substancialisme.
Keywords: ontology, history, identity, multiculturalism, otherness, substantialism.

P. 193-202
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La política lingüística abans de la política lingüística: el multilingüisme monolingüe en el pensament de Ramon Llull
Amengual Bunyola, Guillem Alexandre
Matèries:   Multilingüisme
Política lingüística
Llull, Ramon - Crítica i interpretació
Mots clau: política lingüística, Ramon Llull, multilingüisme monolingüe.
Keywords: language policy, Ramon Llull, monolingual multilingualism.

P. 203-216
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El poder i la força: metàfores, imatges i representacions del poder
Miras Boronat, Núria Sara
Matèries:   Metàfora
Poder (Filosofia)
Mots clau: metàfora, poder, força, Hobbes, Foucault, Deleuze, Guattari.
Keywords: metaphor, power, force, Hobbes, Foucault, Deleuze, Guattari.

P. 217-230
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El fonament ontològic de l'experiència estètica: Notes per a una metafísica de la bellesa
Miró i Comas, Abel
Matèries:   Ontologia
Experiència
Veritat
Mots clau: bellesa, ontologia del coneixement, experiència estètica, paraula del cor, veritat.
Keywords: beauty, knowledge ontology, aesthetic experience, word of the heart, truth.

P. 231-242
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Teoria estètica en Salvador Dalí
Gordillo Pla, Efrem
Matèries:   Dalí, Salvador - Crítica i interpretació
Estètica
Mots clau: filosofia daliniana, Dalí, literatura daliniana.
Keywords: Dalinian philosophy, Dalí, Dalinian literature.

P. 243-256
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La reivindicación de la libertad en el arte como un acto de espontaneidad: una mirada a la Teoría estética y otros textos de madurez de Th. W. Adorno
Sert Arnús, Genara
Matèries:   Adorno, Theodor W., 1903-1963 - Crítica i interpretació
Mots clau: espontaneïtat, llibertat, art.
Keywords: spontaneity, freedom, art.

P. 257-266
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Simposi Estètica gustatòria: reptes i realitats
Jaques Pi, Jèssica, coor.
Matèries:   Estètica
Gastronomia
Mots clau: Estètica gustatòria, Estètica aplicada, Filosofia del menjar, Filosofia de la gastronomia, ús no metafòric del gust, eBullició.
Keywords: Gustatory Aesthetics, Applied Aesthetics, Philosophy of food, Philosophy of gastronomy, non-metaphorical use of taste, eBullició.

P. 267-280
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Problemitzar, conceptualitzar i argumentar: la proposat de Michel Tozzi per aprendre a filosofar
Alzamora, Joan Carles
Matèries:   Tozzi, Michel - Crítica i interpretació
Mots clau: Tozzi, problematitzar, conceptualitzar, argumentar, competència filosòfica, aprendre a filosofar.
Keywords: Tozzi, problematising, conceptualising, argueing, philosophical competence, learn to philosophise.

P. 281-291
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Algunes aportacions de la lògica informal i de la pragmadialèctica a la millora de l'enraonar
Beltran del Rey, Jordi
Matèries:   Lògica
Filosofia - Ensenyament
Raonament
Mots clau: argumentació, didàctica, contraexemple, esquemes argumentals.
Keywords: argumentation, didactics, counterexample, argumentation schemes.

P. 293-301
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El sobreviure de la filosofia a l'educació secundària
Bueno Junquero, Adrian
Matèries:   Filosofia - Ensenyament secundari
Mots clau: filosofia, possibilitat, tradició filosòfica, horitzó, ensenyament.
Keywords: philosophy, possibility, philosophical tradition, horizon, teaching.

P. 303-307
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Com ensenyar filosofia
Domingo Belando, Ambròs
Matèries:   Filosofia - Ensenyament secundari
Kant, Immanuel - Crítica i interpretació
Mots clau: didàctica de la filosofia, comprensió, ensenyament secundari, Kant.
Keywords: didactics of philosophy, understanding, secondary school, Kant.

P. 309-320
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Milestone Project. Neurociència i creativitat
Inglada, Daniel ; Leira, Oriol ; Villar, Manel
Matèries:   Neurociència
Creativitat
Mots clau: Milestone, pensament, autisme, cervell, creativitat, neurociències, conciència, innovació, posthumanisme.
Keywords: Milestone, street art, thought, autism, brain, creativity, neuroscience, consciousness, innovation, posthumanism.

P. 321-332
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Predicar amb l'exemple: per una didàctica de la filosofia modèlica
Marzougoug Núñez, Pol
Matèries:   Filosofia - Ensenyament
Mots clau: didàctica de la filosofia, classes de filosofia, pedagogia, ensenyament.
Keywords: teaching of philosophy, philosophy classes, pedagogy, teaching.

P. 333-340
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Filosofia inclusiva
Navarro Blanca, Yolanda
Matèries:   Filosofia - Ensenyament
Mots clau: educació integral, descobriment, identitat, reconeixement, respecte mutu, ètica, diàleg filosòfic, singularitat, diversitat, interès, gratuïtat i empoderament.
Keywords: integral education, finding, identity, recognition, mutual respect, ethical, philosophical dialogue, singularity, diversity, interest, gratuitousness and empowerment.

P. 341-349
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

André Maurois, entre l'art de manar i l'art de viure: un ideal formatiu per a una Europa en temps de crisi
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Maurois, André - Crítica i interpretació
Mots clau: Maurois, ideal formatiu, art de manar, art de viure, Alain, Lyautey.
Keywords: Maurois, formative ideal, art of leadership, art of living, Alain, Lyautey.

P. 351-363
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Programa del IV Congrés Català de Filosofia: Vilafranca del Penedès, 25-28 de novembre de 2015
Matèries:   Filosofia - Catalunya - Congressos

P. 365-374
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària